Zonevreemde monumenten

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bevat een regeling voor zonevreemde monumenten die het mogelijk maakt om ingrepen aan beschermd erfgoed te vergunnen, ook als dit zonevreemd gelegen is. Hetzelfde geldt voor handelingen in de omgeving van een niet ontsloten monument die noodzakelijk zijn voor de rechtstreekse ontsluiting van het monument.

Zowel bouwkundige ingrepen als zonevreemde functiewijzigingen kunnen worden vergund.

De initiatiefnemer moet bij de bevoegde overheid (meestal de gemeente) een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Als het monument zonevreemd is kan toch vergund worden op voorwaarde dat de ingreep gunstig wordt geadviseerd door het beleidsveld onroerend erfgoed. 

Contacteer ons

Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning