Zonevreemde bedrijfsactiviteiten

Uw bedrijf is zonevreemd. Welke ontwikkelingsmogelijkheden heeft u nog op uw huidige locatie?

Wat is "zonevreemd"?

Een bedrijf is zonevreemd als het volgens het geldende plan niet in de juiste bestemming ligt. Voorbeelden: een industrieel bedrijf in landbouwgebied, een ambachtelijk bedrijf in recreatiegebied, een bedrijf in bufferzone, een omvangrijk milieubelastend bedrijf in woongebied, een winkel in industriegebied, een commerciële private onderneming in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen, enz.

Een zonevreemde constructie is legaal als ze vergund is of 'vergund geacht wordt'. Voor deze constructies gelden specifieke decretale verbouw- en soms zelfs herbouwmogelijkheden.

Opgelet: heeft u een lot in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling, dan heeft deze verkaveling voorrang op het gewestplan. U valt dan niet onder de uitzonderingsregeling voor zonevreemde woningen of zonevreemde bedrijven. U kunt bouwen, verbouwen en herbouwen, mits u de verkavelingsvoorschriften respecteert.

De basisrechten voor zonevreemde constructies (niet zijnde woningbouw) gelden enkel bij bestaande hoofdzakelijk vergunde en niet-verkrotte constructies , wanneer de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad. Enkel deze mogen verbouwd of herbouwd worden.  

Hoe stel ik vast dat mijn bedrijf zonevreemd is?

Wie twijfel koestert over het al dan niet zonevreemd zijn van zijn bedrijf, kan zich best informeren bij de gemeentelijke overheid. De meest aangewezen manier is een bezoek te brengen aan de gemeentelijke dienst, doorgaans de technische dienst, de dienst stedenbouw of ruimtelijke ordening, die vertrouwd is met de plaatselijke toestand.
Bij het gemeentebestuur liggen alle gemeentelijke plannen ter inzage die op haar grondgebied betrekking hebben. De gewestplannen kan men online raadplegen. Bedenk wel dat er ook een ander plan (verkavelingsplan, bijzonder plan van aanleg (BPA), ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), ..) op provinciaal of gemeentelijk niveau kan gelden.

Wil je de bekomen inlichtingen schriftelijk bevestigd zien, dan kan je alle stedenbouwkundige informatie over een perceel bij de gemeente officieel opvragen via de aanvraag van een stedenbouwkundig uittreksel.  Dit is in feite de som van een uittreksel uit het vergunningen- en het plannenregister. 

Planologisch attest

Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.

Contacteer ons

Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning