Zolder Lummen-Zuid

Grootte:: 31,7 ha (totaal)

Ligging: 

Zolder Lummen-Zuid.JPG

Afgeronde studies:  

  • studie “Uitbreidingszone industrieterrein Zolder - Lummen-Zuid, Onderzoek naar de natuurwaarden en de Compenseerbaarheid” (2008), gevalideerd door ANB;
  • inrichtingsschets Zolder – Lummen Zuid”. Studie naar de inrichtingsmogelijkheden voor drie mogelijke scenario’s en de ontsluiting (2008);
  • haalbaarheidsonderzoek De Scheepvaart (2015);
  • afstemming met verschillende andere projecten zoals de open ruimte verbinding ten oosten van de zoekzone.

Als onderdeel van de Globale plan-MER ENA (opgestart in 2008 en goedgekeurd op 20.06.2014) + gunstig advies van ANB over de passende beoordeling op 18.12.2014 werden voor de zoekzone Zolder Lummen Zuid drie scenario's onderzocht, en werden voor elk scenario ook maatregelen en compensaties in verband met de natuurwaarden in kaart gebracht. Verder bleek naar aanleiding van een eerste bespreking over een ontwerpnota voor de plan-MER in 2010 detailonderzoek inzake vleermuizen, hydrologie (grondwater) en geluid noodzakelijk. Dit onderzoek werd afgerond in 2012.

>> documenten van de plan-MER ENA (deel Zolder Lummen Zuid) (9.69 MB)

Het uitgangspunt van een plan-MER is dat in het stadium van de planning en de besluitvorming van bepaalde activiteiten de mogelijke schadelijke effecten voor mens en milieu worden in kaart gebracht, samen met die van de bestaande alternatieven voor die activiteiten.

Beslissing Vlaamse regering 17.07.2015

De Vlaamse Regering heeft op 17 juli 2015 beslist over het ENA. Voor Zolder - Lummen-Zuid heeft ze haar goedkeuring gehecht aan het scenario 1 en het gebiedsprogramma, dat in de beslissing is vermeld. Vlaams minister, bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening, wordt gelast een GRUP op te maken voor het gebiedsprogramma Zolder - Lummen-Zuid.

Stand van zaken :

Voor dit gebied zal een gebiedsgericht initiatief worden genomen en in eerste instantie overleg met de (lokale) actoren opgestart worden. Vervolgens zal het GRUP worden opgemaakt en het meer formele traject worden opgestart. Een concrete timing is hiervoor nog niet uitgewerkt.

Ter info:

Vraag om uitleg over de conceptnota betreffende de verdere aanpak en de lopende acties in het uitvoeringsprogramma voor het Economisch Netwerk Albertkanaal (22.09.2015)