Woonreservegebieden in Vlaanderen

Het Regeerakkoord 2014-2019 en de Beleidsnota Omgeving 2014-2019 opteerden voor het verantwoord aansnijden van een deel van de woonuitbreidingsgebieden via een transparante en eenvoudige procedure, en een herbestemming van woonuitbreidings¬gebieden die niet meer voor ontwikkeling in aanmerking komen. In een “conceptnota woonreservegebieden” van 8 mei 2015 (VR 2015 0805 DOC.0344QUATER) stelde de Vlaamse Regering voor om lijsten op te maken van gebieden die zeker niet in aanmerking kwamen voor ontwikkeling en een open ruimtebestemming moesten krijgen (“negatieve lijst”), en gebieden die zeker in aanmerking kwamen voor ontwikkeling (“positieve lijst”).  Het voorstel van aanpak via lijsten werd echter verlaten, en op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreet goed dat een aangepaste regeling bevat om op korte of middellange termijn duidelijkheid te scheppen over al dan niet aansnijden van de woonreservegebieden. 

In alle gevallen stelt zich de vraag naar het maken van gemotiveerd onderscheid tussen goed gelegen gronden en slecht gelegen gronden. Deze eerste studie onderzoek de woonreservegebieden op dit vlak. De basis hiervoor is de Atlas van de woonuitbreidingsgebieden, aangevuld met de andere reservegebieden (m.n. reservegebied voor woonuitbreiding, woonreservegebieden, woonaansnijdingsgebieden), maar excl. de bebouwde delen, omvangrijke infrastructuur en delen die gelegen zijn in een RUP. 
 

Meer over dit onderzoek

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
02 553 83 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)

Meer over dit onderzoek