Wommelgem-Ranst

Locatieonderzoek: Wommelgem-Ranst in Wommelgem en Ranst

Het voorbereidend onderzoek naar het Economisch Netwerk Albertkanaal stelt op deze locatie de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein voor. In haar besluit van 23 april 2004 over de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal heeft  de Vlaamse Regering beslist:

  • Om te opteren voor een regionaal bedrijventerrein dat zo veel mogelijk inspeelt op de multimodale troeven van deze locatie, en met voornamelijk een invulling als transport- en distributiezone en watergebonden bedrijventerrein

Met daarbij verder onderzoek te doen naar:

  • Optimale ontsluitingsmogelijkheden
  • Omvang van het bedrijventerrein, met eventueel een gefaseerde ontwikkeling.
  • Bescherming en inbuffering van de Schijnvallei, leefbaarheid voor de omwonenden
  • Zuinig ruimtegebruik
  • Mogelijke privaatpublieke samenwerking voor de realisatie van het regionaal bedrijventerrein en de ontsluiting
  • een milieu effecten rapport (MER) op te starten
situeringsplan_Antwerpen_kanaal.png

Het onderzoek is in mei 2007 gestart. Op basis van dit onderzoek zal de Vlaamse Regering beslissen over de precieze invulling (ligging, grootte, ontsluiting,...) van dit nieuwe bedrijventerrein.

Zij zal hiervoor een  ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken.

De eerste fase van dit onderzoek is afgerond. Verder onderzoek is opgeschort in afwachting van besluitvorming door de Vlaamse Regering over de globale plan-MER. De ontsluiting hangt ook nauw samen met de lopende plan-MER’s voor de tweede spoorontsluiting van de Haven van Antwerpen en voor de heraanleg van de E313 tussen de verkeerswisselaar in Ranst en de Ring van Antwerpen.

Meer info: