Windturbine en externe veiligheid

Aan een windturbine is een risico voor de mens in de omgeving verbonden (d.i. het 'externe mensrisico' van de windturbine). Hierbij is er een onderscheid tussen het directe risico en het indirecte risico.

  • Het directe risico is het risico waaraan een persoon in de buurt van de windturbine blootgesteld wordt omdat hij bij faling van de windturbine rechtstreeks kan getroffen worden door een windturbineonderdeel.
  • Het indirecte risico is het risico waaraan een persoon in de omgeving van een installatie met gevaarlijke stoffen blootgesteld wordt door de mogelijke vervolggebeurtenissen van een accidentele vrijzetting van die gevaarlijke stof nadat deze installatie getroffen werd door een onderdeel van een falende windturbine .

Als een windturbine gepland wordt in de buurt van een Seveso-inrichting, dan brengt het Team Externe Veiligheid een advies uit over het indirecte risico van die windturbine door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in die Seveso-inrichting. Het team steunt hierbij op de (aanvullende) veiligheidsstudie die de initiatiefnemer desgevallend bij de omgevingsvergunningsaanvraag moet voegen.

Wettelijke basis

Artikel 35, § 15 van het Omgevingsvergunningsbesluit duidt het 'de afdeling, bevoegd voor de veiligheids- en milieueffectrapportage' aan als adviesverlenende instantie voor de erin nader beschreven stedenbouwkundige handelingen in de buurt van Seveso-inrichtingen. Binnen die afdeling voert het Team Externe Veiligheid deze adviserende taak uit.

Meer informatie

Uitgebreidere en meer gedetailleerde informatie over windturbines en externe veiligheid vind je in het Instrumentarium Windturbines.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)