Wienerberger - Tijdelijke natuur

Toelichting

Locatie :

Rumst

Partners :

  • ANB
  • Natuurpunt
  • Deputatie Antwerpen
  • Gemeente Boom
  • Gemeente Rumst
  • Corridor

Bedrijfstype :

Steengroeve

Uit te voeren en uitgevoerde maatregelen:

Ter ondersteuning van de Rugstreeppad richtte Wienerberger tijdelijk een aantal poelen in de actieve groeve van Wienerberger, Rumst. In functie van het voortschrijdend front van de ontginning en de opvulling, schuiven de locaties van de poelen mee op in tijd en ruimte. De jaarlijkse monitoring van Natuurpunt en ANB geeft een duidelijk beeld van de resultaten. Denk maar aan de evolutie van het aantal rugstreeppadden, maar ook de staat van de poelen. Op basis van het advies van Natuurpunt en ANB, voert Wienerberger regelmatig enkele optimalisatiewerken uit. Waar mogelijk komen nieuwe poelen.

Toelichting

bron: website Wienerberger en Lieve Vries

"Heel vaak vestigen beschermde dier- en plantensoorten zich spontaan in onze ontginningen. Ze zijn gebonden aan heel voedselarme en dynamische leefomstandigheden die zo eigen zijn aan onze groeves. Net daar vervult tijdelijke natuur een essentiële functie. Met andere woorden nemen we geen maatregelen om beschermde soorten uit ontginningsgebieden te weren, maar creëren we net ecologische ruimte. Tijdelijke natuur biedt dan ook een scala van voordelen:

  • Het creëren van een geschikte biotoop voor pioniers- en vroege soorten. De gunstige omstandigheden worden volledig benut, terwijl populaties verstevigen.
  • Het bieden van een geschikte habitat en zo ook de overleving van verschillende soorten. Dat is zeker belangrijk voor zeldzame diersoorten, die anders geen of een onvoldoende geschikt leefgebied vinden.
  • Een duurzaam behoud van de genetische variatie van een populatie. Door een sterke groei van de populatie in tijdelijke natuur, verstevigt die eerste in aantal. Of neemt de genetische diversiteit minder snel af en is de populatie minder kwetsbaar voor veranderingen."

Meer info over tijdelijke natuur:

https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/tijdelijke-natuur

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)