Wettelijke verplichtingen airco's en koelinstallaties

De sectorale milieuvoorwaarden voor de uitbating van koelinstallaties zijn opgenomen in:

Deze milieuvoorwaarden hebben betrekking op:

  • Onderhoud
  • Maximaal relatief lekverlies
  • Periodieke lekdichtheidscontroles
  • Invullen van installatiegebonden logboek
  • Periodieke energetische keuring van airco’s met een nominaal koelvermogen > 12 kW

Bepaalde werkzaamheden aan koelinstallaties of airco’s van 3 kg of meer aan ozon(laag)afbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen, moeten uitgevoerd worden door een erkend koeltechnicus die werkt voor een erkend koeltechnisch bedrijf.

Airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten iedere 5 jaar energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige. Deze energetische keuring is verplicht voor airco's die gebruikt worden voor comfortkoeling, niet voor proceskoeling.