Wetgeving over het binnenmilieu

Wetgeving

Binnenmilieubesluit

Het Binnenmilieubesluit (uitvoeringsbesluit bij het Preventiedecreet), Besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico's door verontreiniging van het binnenmilieu (BS 19/10/2004) vormt op dit moment in Vlaanderen het enige wetgevend kader met betrekking tot de binnenmilieuproblematiek en geeft o.a. richt- en interventiewaarden voor een aantal fysische, chemische en biotische factoren in het binnenmilieu.

Dit Binnenmilieubesluit geldt echter enkel voor woningen en publiek toegankelijke ruimtes. Dus niet voor kantoren (tenzij deze publiek toegankelijk zijn).

ARAB voor werkplaatsen

Voor werkplaatsen geldt de regelgeving van het ARAB (Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming)

Zie Titel II, hoofdstuk II, art. 55-58 over de kwaliteit van de lucht en luchtverversing in de werkplaatsen) en de Codex over het welzijn op het werk (Titel V over chemische, carcinogene en biologische agentia). Over luchtkwaliteit in werkomgeving kan men meer informatie verkrijgen bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Contacteer ons

Team omgeving en gezondheid