West-Limburg: Strategische reserves

Bestaande bedrijventerreinen: West-Limburg: strategische reserves 

Tijdens de voorbereidende studie van het Economisch Netwerk Albertkanaal bleek dat er in West-Limburg nog heel wat percelen op bedrijventerreinen niet aangeboden worden op de markt omdat de eigenaars, overwegend bedrijven, ze beschouwen als een strategische reserve.

situeringsplan_Genebos.jpgAangezien de Vlaamse regering in haar besluit van 23 april 2004 over de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal besliste dat prioritair werk moet gemaakt worden van het benutten van de zones die al de bestemming bedrijventerrein hebben, werd een specifieke actie uitgewerkt. POM Limburg voert het project ‘detailonderzoek onbenutte percelen’ uit en wierf hiervoor een personeelslid aan.

Bedoeling van het project is gedetailleerde informatie te verzamelen over de niet-gebruikte gronden en hun eigenaars. Op basis hiervan kunnen de redenen voor het niet gebruiken van de gronden voor economische activiteiten in kaart gebracht worden. Indien het niet gebruiken van de gronden voor economische activiteiten een gevolg is van een specifiek probleem zal POM Limburg proberen hiervoor een oplossing voor te stellen.

In de loop van september 2006 rondde POM Limburg de inventarisatiefase van het project af. In het vervolg van het project zullen de eigenaars van onbenutte gronden gecontacteerd worden om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om hun gronden op de markt te brengen.

Als vervolg op het project ‘detailonderzoek onbenutte percelen’ formuleerde POM-Limburg einde 2007 een projectvoorstel ‘onderhandelingsteam onbenutte bedrijventerreinen’. De minister van Economie kende aan dit project einde 2007 een subsidie toe. De doelstelling van dit project is om via contactnames met eigenaars van onbenutte percelen en beperkt studiewerk tot oplossen van knelpunten percelen te activeren. Het project leverde al enkele mooie resultaten op in heel de provincie Limburg. Het project werd afgerond in het voorjaar van 2012.

Meer info:

Bekijk de volledige ENA-kaart met legende (pdf-0,8 MB)