Werkzaamheden aan koelinstallaties met ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen

Wanneer beroep doen op een erkend koeltechnicus en koeltechnisch bedrijf?

De volgende werkzaamheden aan stationaire koelinstallaties, inclusief airco's en warmtepompen, met gefluoreerde broeikasgasssen of ozonlaagafbrekende stoffen waarbij er een risico bestaat op emissies van deze schadelijke koelmiddelen mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende koeltechnicus:

  • Installatie: het samenvoegen van twee of meer delen van apparatuur of circuits die gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevatten of daartoe ontworpen zijn, om een systeem te monteren op de plaats waar het zal worden geëxploiteerd, dat met zich meebrengt dat gastransporterende geleiders van een systeem worden samengevoegd om een circuit te voltooien, ongeacht of het systeem na montage moet worden gevuld of niet
  • Onderhoud: alle activiteiten, met uitsluiting van terugwinning en controles op lekken als vermeld in artikel 4 van verordening nr. 517/2014 en artikel 23 van verordening nr. 1005/2009 die met zich brengen dat de circuits die gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevatten of daartoe ontworpen zijn, worden geopend, namelijk het toevoegen aan het systeem van gefluoreerde broeikasgassen, het verwijderen van een of meer onderdelen van het circuit of de apparatuur, het opnieuw monteren van twee of meer onderdelen van het circuit of de apparatuur, alsook het repareren van lekkages
  • Reparatie: het herstel van beschadigde of lekkende producten of apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevatten of nodig hebben voor de werking ervan, en waarvan een onderdeel zulke gassen bevat dan wel daartoe ontworpen is
  • Buitendienststelling: het definitieve stilleggen en buiten werking of gebruik stellen van een product of deel van de apparatuur dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen bevat
  • Controles op lekkage van koelinstallaties
  • Terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen: het verzamelen en opslaan van gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uit producten, waaronder houders, en apparatuur gedurende het onderhoud, dan wel voorafgaand aan de verwijdering van de producten of de apparatuur

Voor de installatie, het onderhoud, de reparatie of de buitendienststelling van stationaire koelinstallaties met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen moet het bedrijf waar de koeltechnicus werkt, ook erkend zijn als koeltechnisch bedrijf.

Naar boven

Verschillende categorieën van certificaten

Er bestaan 4 categorieën van erkenningen (cat. I, II, III, IV), afhankelijk van de werkzaamheden die de koeltechnicus uitvoert aan de koelinstallaties. De erkende koeltechnicus mag alleen de werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren die vermeld staan op zijn certificaat. 

Categorie I Een persoon met deze categorie van certificaat mag alle werkzaamheden (installatie, reparatie, onderhoud, terugwinning, lekkagecontrole en buitendienststelling)  uitvoeren aan alle koelinstallaties, ongeacht de koelmiddelinhoud.
Categorie II Een persoon met deze categorie van certificaat mag koelinstallaties installeren, repareren, onderhouden of buitendienststellen en ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg of, om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg. Ook de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles mogen uitgevoerd worden, op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.
Categorie III Een persoon met dit certificaat mag gefluoreerde broeikasgassen uit koelinstallaties terugwinnen als het gaat om koelinstallaties met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 3 kg, of om hermetisch afgesloten systemen die als zodanig zijn gelabeld, met een nominale koelmiddelinhoud van minder dan 6 kg.
Categorie IV Een persoon met dit certificaat mag de wettelijk voorgeschreven lekdichtheidscontroles uitvoeren op voorwaarde dat daarbij het koelmiddelcircuit dat gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevat, niet wordt geopend.

Met alleen een RESCERT-certificaat is het niet toegelaten om bepaalde activiteiten aan warmtepompen met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen uit te voeren waarbij er een risico op emissies van deze koelmiddelen bestaat (installatie, reparatie, lekkagecontroles,…)

Het bezit van een specifieke erkenning als koeltechnicus categorie I, II, III of IV en koeltechnisch bedrijf is verplicht:

Naar boven