Welke toegangsregels gelden er in een lage-emissiezone?

Algemene toegangsregels

Er gelden toegangsregels voor personenwagens (categorie M1), bussen en autocars (categorieën M2 of M3), kampeerwagens (categorie M1, M2 of M3), bestelwagens (categorie N1), vrachtwagens (categorieën N2 of N3) en landbouw- of bosbouwvoertuigen (categorie T). De toegangsregels gelden 7 dagen per week en 24 u per dag.

Of een voertuig van deze categorieën een lage-emissiezone binnen mag, hangt af van zijn euronorm. De euronorm is een cijfer van 1 tot 6. Voor vrachtwagens en bussen wordt de euronorm aangeduid met een Romeins cijfer van I tot VI. Voor dieselpersonenwagens en dieselbestelwagens is vanaf 1 september 2027 ook de letter na het cijfer 6 relevant. Euronorm 6d geeft aan dat het voertuig werd getest volgens de 2de fase van de nieuwe Europese testprocedure. Deze nieuwe testprocedure bestaat uit een rijcyclus op een testbank en emissiemetingen in reëel verkeer. Voertuigen moeten volgens de nieuwe testprocedure vanaf 1 januari 2020 op de testbank aan de emissiegrenswaarden voor een euro 6 voertuig voldoen en mogen in reëel verkeer niet meer dan 120 mg/km NOX uitstoten (d.i. 1,5 keer de emissiegrenswaarde die tijdens de testcyclus van toepassing is). Deze voertuigen (aangeduid met euronorm 6d) zullen vier keer minder NOx uitstoten dan de huidige Euro 6 diesels.

Voertuigen van de categorie M of N

 • De euronorm van zware voetuigen, zoals vrachtwagens en bussen zijn aangeduid met een Romeins cijfer. Deze voertuigen hebben dus een euronorm van 0 tot VI. Zware voertuigen kunnen ook euronorm EEV hebben. EEV betekent Enhanced Environmentally friendly Vehicle. De EEV-norm is gelijkgesteld aan euronorm V.

 • De euronorm van lichte voertuigen zoals personenwagens en lichte bestelwagens zijn aangeduid met een Arabisch cijfer. Deze voeruigen hebben dus een euronorm 0 tot 6. Vanaf euro 6 is ook de letter na het cijfer van belang.

 • De euronorm staat vermeld op het inschrijvingsbewijs en op de Car-Pass.

EURONORM DIESEL TOEGANG
Euro 6d of VI Toegang
Euro 6a, 6b, 6c, 6d-temp Geen toegang of onder voorwaarden vanaf 1 september 2027
Euro 5, V of EEV Geen toegang of onder voorwaarden vanaf 1 januari 2025

Euro 4 of IV

Euro 3 of III met roetfilter

Geen toegang of  onder voorwaarden vanaf 1 januari 2020
Euro 3 of III zonder roetfilter Geen toegang of  onder voorwaarden 
Euro 2 of II Geen toegang of  onder voorwaarden
Euro 1 of I Geen toegang of  onder voorwaarden 
Euro 0 Geen toegang of  onder voorwaarden 
EURONORM BENZINE OF GAS TOEGANG
Euro 4, IV, 5, V, 6 of VI Toegang
Euro 3 of III Geen toegang of onder voorwaarden vanaf 1 januari 2028
Euro 2 of II Geen toegang of onder voorwaarden vanaf 1 januari 2025
Euro 1 of I Geen toegang of  onder voorwaarden vanaf 1 januari 2020
Euro 0 Geen toegang of onder voorwaarden 


Landbouw-en bosbouwvoertuigen (categorie T)

Deze toegangsregels gelden voor voertuigen van de categorie T met een vermogen hoger dan 130 kW. Lagere vermogens zijn toegelaten zonder voorwaarden tot 1 januari 2029. Vanaf 1 januari 2029 moeten deze voertuigen net als de hogere vermogens aan fase V voldoen.

FASE TOEGANG
Fase V Toegang
Fase IV Toegang of onder voorwaarden vanaf 1 januari 2028
Fase IIIb Geen toegang of onder voorwaarden vanaf 1 januari 2025
Fase IIIa Geen toegang of onder voorwaarden vanaf 1 januari 2020
Fase II

Geen toegang of onder voorwaarden 

Fase I Geen toegang of onder voorwaarden 
Euro 1 Geen toegang of onder voorwaarden 
Fase 0 Geen toegang of onder voorwaarden 

Elektrische voertuigen, plug-in hybride voertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 50 g/km en voertuigen die met waterstof worden aangedreven zijn steeds toegelaten, ongeacht hun euronorm.

Ook alle andere voertuigcategorieën, zoals bromfietsen en moto’s (categorie L), zijn onvoorwaardelijk toegelaten in een LEZ.

Lokale toegangsregels

De stad bepaalt zelf of voertuigen van de categorie “geen toegang of toegang onder voorwaarden” verboden zijn in hun LEZ of toegelaten zijn onder voorwaarden (bv. tegen betaling). De lokale voorwaarden moeten strenger zijn voor voertuigen met een lagere euronorm, behalve voor volgende voertuigen:

 • voertuigen ouder dan 40 jaar
 • bepaalde speciaal uitgeruste voertuigen
 • voertuigen die gebruikt worden voor noodsituaties of reddingsoperaties

Toegangsregels

Uitzonderingen op de toegangsregels

Volgende voertuigen mogen een LEZ binnen, ook al voldoet het voertuig niet aan de toegangsregels:

 • prioritaire voertuigen (zoals ambulances, politie, brandweer, …)
 • voertuigen die vergunde uitzonderlijke transporten uitvoeren
 • voertuigen van de Krijgsmacht
 • voertuigen die gebruikt worden door of voor personen met een handicap

Voor voertuigen die gebruikt worden door of voor personen met een handicap moet minstens aan één van de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • de eigenaar van het voertuig of een persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg en beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
 • het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en heeft daarvoor een goedkeuring die is afgeleverd door de bevoegde overheidsinstantie en de eigenaar of een persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
 • het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en wordt ingezet voor de diensten aangepast vervoer
 • het voertuig is uitgerust met een geïntegreerd systeem dat in of aan het voertuig is gemonteerd en dat bestemd is om een rolstoel samen met de gebruiker in het voertuig te plaatsen

De algemene toegangsregels en uitzonderingen zijn opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 over de lage-emissiezones

Contacteer ons

Afdeling Energie, Klimaat en Groene economie (EKG)

Frauduleuze e-mails en websites LEZ-vignetten

Er circuleren verschillende (frauduleuze) websites en e-mails  die vignetten/stickers verkopen om een lage emissiezone binnen te rijden. Tijdelijke -betalende- toegang kan enkel aangekocht worden via de website van de betrokken stad.