Wegwijzer Codextrein

Overzicht wijzigingen en VCRO en met betrekking tot de omgevingsvergunning  uit de codextrein 2017

As-built - metsershaar

Dit is een technische toelichting voor overheden en professionals. Het omgevingsloket bevat een toelichting gericht op burgers.

Basisrechten voor gesloopte zonevreemde constructies

VCRO artikel 4.4.20 Verzameldecreet 2019: art. 107

Gewijzigde toezichtsregeling op lokale RUP’s en verordeningen

VCRO art. 2.2.16; 2.2.23; 2.3.2  Toezichtregeling op ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Handelingen in ontginningsgebieden (vernietigd door Grondwettelijk Hof 18/10/2018)

VCRO art. 4.4.8/3   - Deze regeling werd vernietigd door het grondwettelijk hof (arrest nr. 144/2018 van 18 oktober 2018) en kan niet meer worden toegepast  

Handhaving (gewijzigd via het Verzameldecreet Omgeving)

Let op: deze regelgeving is gewijzigd door het Verzameldecreet Omgeving - zie link.

Historisch gegroeide tuincentra zonevreemd wat betreft hun functie 

VCRO art. 4.4.24 (in werking sinds 30/12/2017)

Integratie van de vergunning voor vegetatiewijzigingen in de procedure van de omgevingsvergunning.

(Verschillende artikelen in het OVD en het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu) 

Isolatie - gevelisolatie

VCRO artikel 4.1.1, 12°; 4.4.1, §2, 3° , 4.3.8§1 Verzameldecreet artikel 101, 1° en 103

Regeling voor landschappelijk waardevol agrarisch gebied

VCRO artikel 5.7.1   - Deze regeling werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof bij arrest nr. 145/2019 dd. 17 oktober 2019 en kan niet meer worden toegepast.

Ruimtelijke impulsprojecten - treedt later in werking

VCRO artikel 1.1.4/1 - treedt later in werking

Verduidelijking van wat een op zichzelfstaand project is

OVD artikel 15 DABM artikel 5.1.1, 12°

Verkavelingsvoorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar

VCRO artikel 4.4.3.1,§1 en artikel 4.4.1, §2

Vermoeden van vergunning

Artikel 4.2.14 VCRO; artikel 5.1.13 VCRO

Vervalregeling omgevingsvergunning

Vervalregeling van het omgevingsvergunningendecreet

Voorbeeld detailpagina Dirk

    Inhoudstafel nummer 1 Nummer 2  

Watergevoelige openruimtegebieden (WORG)

VCRO artikel 5.6.8 en artikel 5.6.9

Wijzigingen aan het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning

Het decreet betreffende de handhaving van omgevingsvergunning is in werking getreden op 1 maart 2018 en dit inclusief de wijzigingen die de codextrein eerder...