Wat staat er in een conformiteitsattest?

Vanaf mei 2017 nam het Vlaams Planbureau voor Omgeving een nieuwe online toepassing in gebruik om attesten af te leveren. De conformiteitsattesten voor zendantennes die met deze tool worden afgeleverd zien er dan ook een beetje anders uit. Voor meer informatie over wat er in die oude conformiteitsattesten (alles vóór mei 2017) staat, kan u op een andere pagina terecht.

Deze pagina bevat meer informatie over hoe een conformiteitsattest er nu uit ziet.

Vooraleer een antenne-eigenaar zendantennes in gebruik mag nemen, moet hij een conformiteitsattest krijgen van de Vlaamse overheid.

Om dat aan te vragen moet de antenne-eigenaar een technisch dossier opmaken. Dat bevat de technische eigenschappen van de antennes zoals zendvermogen en de kenmerken van de omgeving zoals de hoogte van de gebouwen in de buurt van de antennes. Daarmee toont de antenne-eigenaar aan dat de antennes de norm respecteren. De Vlaamse overheid controleert vervolgens het technisch dossier. Als het dossier in orde is, bezorgt de Vlaamse overheid het conformiteitsattest aan de antenne-eigenaar en tegelijk ook aan de gemeente waar de antenne gelegen is.

Hieronder kan u de verschillende onderdelen van het conformiteitsattest, waar ook het technisch dossier een onderdeel van is, terugvinden. De conformiteitsattesten van gsm-antennes en antennes voor draadloos internet kan u vinden op deze kaart.
 

Conformiteitsattest

De eerste pagina van het conformiteitsattest geeft aan wie de antenne-eigenaar is en voor welke locatie het attest van toepassing is. Er wordt ook vermeld hoeveel antennes er in het dossier behandeld worden. 
Afbeelding1_eerstepagina_blanco.png


De tekst "het Vlaams planbureau voor omgeving certificeert dat, als de elementen in het technische dossier (bijlage) de werkelijke situatie weergeven, de vermelde vast opgestelde zendantennes voldoen aan de bepalingen van deel 2 (milieukwaliteitsnorm voor elektromagnetische golven) en, indien van toepassing, deel 6 (norm per vast opgestelde zendantenne) van titel II van het VLAREM." geeft aan dat de antennes die in dit dossier vermeld worden voldoen aan de normen. Op de tweede pagina vindt u een tabel waarin alle antennes van de antenne-eigenaar op deze locatie en hun eigenschappen worden opgesomd.

Afbeelding2_antennes.pngIn dit voorbeeld ziet u 12 antennes, 6 van 900 MHz, 3 van 800 MHz en 3 van 2100 MHz. Om het gebied rond een antennesite te bedienen, gebruiken operatoren drie antennes die elk uitzenden in een hoek van 120° dus ongeveer één derde van dat gebied. Het azimut wordt uitgedrukt in graden (°) en geeft aan hoe de antenne gericht is ten opzichte van het noorden. Dit komt overeen met de kompasrichting. De hoogte (m) en breedte (m) zijn de afmeting van de antenne zelf. Een zendantenne zendt uit met een bepaald vermogen in decibel-milliwatt (dBm). Dat is eigenlijk de kracht waarmee de elektromagnetische straling wordt uitgezonden.

De tilt in graden (°) geeft aan of de stralingsrichting van de antenne hoger of lager is dan het horizontale vlak. Een negatieve tilt komt overeen met een antenne die meer naar beneden is gericht, een positieve geeft aan dat de antenne meer naar boven is gericht. De mechanische tilt is zichtbaar, omdat de antenne dan echt overhelt. De elektrische tilt is een eigenschap van de antenne zelf en kunt u aan de buitenkant niet zien. In de praktijk hebben zendantennes vaak een variabele tilt. In dit voorbeeld kan de elektrische tilt van elke antenne variëren van 0° tot -10°.

De horizontale openingshoek en verticale openingshoek in graden (°) beschrijven in welke hoek in het verticale of horizontale vlak het meeste vermogen wordt uitgezonden. Iedere antenne bestrijkt ongeveer 120°, maar binnen deze horizontale openingshoeken wordt het meeste vermogen uitgezonden. De verticale openingshoek is heel klein omdat de antennes zeer gericht uitzenden.

Om aan te duiden dat een antenne vooral in één richting uitzendt, gebruikt men de term winst (dB(i)), uitgedrukt in decibel. De term decibel is vooral bekend voor geluidsmetingen, maar wordt ook gebruikt om een verhouding aan te duiden. Bij zendantennes gaat het om de verhouding tussen het zendvermogen dat een isotrope antenne nodig heeft om bijvoorbeeld 100 meter ver te stralen ten opzichte van het vermogen dat een gsm-zendantenne nodig heeft om 100 meter te stralen. Een isotrope antenne zendt in elke richting even sterk uit. Omdat een gsm-zendantenne voornamelijk in één richting uitzendt, heeft die een veel lager vermogen nodig om die 100 meter te bereiken dan de isotrope antenne. U kan dit vergelijken met een zaklamp en een gewone lamp. De zaklamp zendt het licht vooral in één richting uit zodat u er ver mee kan schijnen. Een gewone lamp zendt in alle richtingen uit, maar kan u niet gebruiken om verder af gelegen locaties te verlichten.

De volgende pagina's in het conformiteitsattest omschrijven de regelgeving. Allereerst wordt vermeld dat de straling van alle mogelijke bronnen samen (tv, radio, gsm, draadloos internet, ...) niet hoger mag zijn dan de waarden in de tabel. Die waarden zijn afhankelijk van de frequentie van de straling. Dat is omdat straling met een hogere frequentie minder diep kan doordringen in het lichaam. Voor de gsm-antennes van 900, 1800 en 2200 MHz wordt de norm dus 20,6 V/m, 29 V/m en 30,7 V/m.

Afbeelding3_frequenties.png
De onderstaande formule wordt gebruikt om de straling van alle bronnen op te tellen. Als de uitkomst kleiner is dan 1, dan wordt de norm gerespecteerd.
forule-straling-norm.jpg

Bijkomend aan deze norm is er een extra norm die enkel van toepassing is voor gsm-antennes en antennes voor draadloos internet en enkel binnenshuis (en speelplaatsen van scholen). Die norm is ook afhankelijk van de frequentie. Voor de gsm-antennes van 900, 1800 en 2200 MHz wordt de norm dus 3 V/m, 4,2 V/m en 4,5 V/m. Verder staat vermeld dat:

" De exploitatie of verandering van een vast opgestelde zendantenne is verboden zonder conformiteitsattest. Dit conformiteitsattest wordt aangevraagd bij de Vlaamse overheid (https://www.milieuinfo.be/zendant/). Bij de aanvraag voor een conformiteitsattest wordt een technisch dossier gevoegd. Aan de hand van dit technische dossier wordt beoordeeld of voor de in het dossier vermelde vast opgestelde zendantennes de milieukwaliteitsnorm en de norm per vast opgestelde zendantenne gerespecteerd worden. Aan de hand van het ingediende technische dossier en eventuele aanvullingen maakt het Vlaams Planbureau voor Omgeving per installatie een rapport op dat als bijlage bij dit conformiteitsattest gevoegd wordt. Het verslag bevat de resultaten van de analyses van het Vlaams Planbureau voor Omgeving, gebaseerd op de ingediende gegevens. De administratieve elementen worden eveneens overgenomen. "

Technisch dossier

Het technisch dossier bevat heel wat gegevens die het mogelijk maken te controleren of de antennes op deze locatie de norm zal respecteren:

Administratieve gegevens

Hieronder kan u de gegevens van de antenne-eigenaar vinden die de aanvraag ingediend heeft, de locatie van de antenne-installatie en het aantal antennes die behandeld worden in het dossier. Verder vindt u ook nog de tabel met de technische eigenschappen van de antennes. Die gegevens kon u ook al terugvinden in het conformiteitsattest.

Plannen

Hier vindt u een plattegrond, luchtfoto en detailtekeningen (bovenaanzicht en zijaanzichten waarop de geplande antennes aangeduid zijn. Die plannen maken het mogelijk om te controleren of de gegevens die in de volgende delen gebruikt worden overeenstemmen met de werkelijke toestand.

Plannen met zones

Om duidelijk te maken hoeveel straling er door de antennes in de omgeving terecht komt, worden plannen met zones opgenomen in het dossier. Er is een kaart met de zone voor de cumulatieve norm en indien van toepassing ook voor de norm per antenne. Let op, de norm wordt bereikt op een bepaalde hoogte (meestal niet op een hoogte waar mensen kunnen komen, maar wel op de hoogte waar de stralingsbundel zich bevindt).
 

Afbeelding4_zones.png
Het plan bevat ook een aanduiding of het over de cumulatieve norm of de norm per antenne gaat, alsook een lineaire schaal.

Indien er gebouwen staan in de stralingszone (waar de norm kan worden overschreden), dan worden deze opgenomen in het attest. Over de gehele inhoud van het gebouw wordt de veldsterkte berekend. Indien er nergens een overschrijding is van de norm, krijgt het gebouw een groene kleur. Wordt de norm ergens overschreden dan wordt het attest niet afgeleverd.

Verticale projectie  

Afbeelding6_patroon.png

De volgende pagina's tonen de verticale projectie waarop de hoeveelheid straling wordt aangeduid bij maximaal vermogen. Die projecties worden ook per zendantenne opgesteld. De verticale as geeft de hoogte boven de grond, de horizontale as geeft de afstand tot de antenne. Blauwe punten geven aan dat daar de norm per zendantenne wordt bereikt. Dat gebeurt vaak op een hoogte waar niemand kan komen (in het voorbeeld op minimaal 14,5 meter hoogte en op 104 meter afstand van de antenne.

Contacteer ons

Team omgeving en gezondheid