Wat is het verschil tussen een milieu-inbreuk en een milieumisdrijf?

Milieu-inbreuken

Milieu-inbreuken zijn schendingen van milieuregels zonder of met beperkte schade aan mens of milieu, zoals het niet naleven van administratieve voorschriften. Op het terrein worden milieu-inbreuken door bevoegde toezichthouders vastgesteld in een verslag van vaststelling. De milieu-inbreuken staan opgesomd in een limitatieve lijst.

Bekijk de lijst

Deze inbreuken werden uit het strafrecht gehaald (gedepenaliseerd). Zij kunnen alleen door de afdeling Handhaving gesanctioneerd worden met een exclusieve bestuurlijke geldboete die maximum 50.000 euro te vermeerderen met de opdeciemen bedraagt.

Milieumisdrijven

Alle andere milieuschendingen, zoals de ernstige vormen van milieucriminaliteit, zijn milieumisdrijven die worden vastgesteld in een proces-verbaal. Hiervoor blijft het strafrecht als sanctie-instrument mogelijk, maar dit is niet meer de enige piste.

Het is de procureur des Konings die, na ontvangst van het proces-verbaal waarin een milieumisdrijf wordt vastgesteld, beslist om al dan niet over te gaan tot strafrechtelijke behandeling. Hiertoe beschikt de procureur des Konings over een periode van 180 dagen, eventueel verlengd met een aanvullende periode van maximaal 180 dagen.

Beslist de procureur des Konings tijdig om het milieumisdrijf niet strafrechtelijk te behandelen, dan wordt het dossier overgemaakt aan de afdeling Handhaving om een alternatieve bestuurlijke geldboete (met een maximum voorzien van 250.000 euro te vermeerderen met de opdeciemen) op te leggen. De beslissing om niet strafrechtelijk te behandelen houdt het verval van de strafvordering in.

Beslist het parket om wel strafrechtelijk te behandelen, dan kan dit leiden tot strafrechtelijke geldboeten en/of gevangenisstraffen, tot een minnelijke schikking of tot een seponering. De oplegging van een bestuurlijke geldboete is in dit geval uitgesloten.

Als de procureur des Konings nalaat om tijdig een beslissing te nemen en mee te delen aan de afdeling Handhaving, dan is de oplegging van een bestuurlijke geldboete eveneens uitgesloten.