Wat is een omgevingsveiligheidsrapport?

De geldende wetgeving over de omgevingsveiligheidsrapportage definieert een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) als:

 "een openbaar document waarin - naast een beschrijving van het veiligheidsbeheersysteem van een inrichting - van een project en van de redelijkerwijze in aanmerking te nemen alternatieven, de scenario's voor zware ongevallen in hun onderlinge samenhang op een systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze worden geïdentificeerd, geanalyseerd en geëvalueerd, en wordt aangetoond welke maatregelen kunnen en zullen worden getroffen om die zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan voor mens en milieu te beperken".

In een omgevingsveiligheidsrapport ligt de nadruk voornamelijk op de externe mensveiligheid. Het rapport evalueert het risico waaraan de mens in de omgeving van een inrichting (d.i. buiten het terrein van de inrichting) blootgesteld wordt ten gevolge van de mogelijke effecten die kunnen optreden bij het accidenteel vrijzetten van gevaarlijke stoffen op het terrein van die inrichting (= extern mensrisico). Door middel van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) wordt de kans op overlijden berekend van een persoon in de omgeving van de inrichting en wordt het aantal te verwachten dodelijke slachtoffers begroot die buiten het terrein van de inrichting kunnen vallen ten gevolge van een zwaar ongeval in die inrichting. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard en de fysische vorm van de gevaarlijke stof, de opslag- of procesomstandigheden, de wijze van vrijzetting, de omgeving, de omringende bevolking,... Het berekende externe mensrisico wordt daarna getoetst aan risicocriteria.

Aan de hand van een kwalitatieve analyse, meestal in de vorm van een vlinderdas, wordt bekeken of de nodige en voldoende veiligheidsmaatregelen aanwezig of genomen zijn om de accidentele vrijzetting van de gevaarlijke stof te voorkomen of de schade (= sterfte van mensen) van een eventuele vrijzetting te voorkomen of te beperken (de zognaamde primaire, secundaire en tertiaire maateregelen).

Daarnaast heeft het omgevingsveiligheidsrapport ook oog voor de milieuveiligheid, zowel buiten als binnen de inrichting, door het risico voor het milieu te onderzoeken (= milieurisico). 

Op te merken valt dat in een omgevingsveiligheidsrapport de interne mensveiligheid, m.a.w. het gevaar en het risico dat personen op het terrein van de inrichting lopen (de eigen werknemers van de inrichting, of de daarmee gelijkgestelde personen) niet aan bod komt. Dat gebeurt wel in een Samenwerkingsakkoord-veiligheidsrapport (SWA-Veiligheidsrapport of SWA-VR), dat in die zin kan beschouwd worden als een uitgebreidere versie van het omgevingsveiligheidsrapport.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)