Wat is een Green Deal?

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten. Daarbij worden milieudoelen nagestreefd die hand in hand gaan met een verhoogde competitiviteit en een goede bedrijfsvoering. De overeenkomst bevat een duidelijke rolverdeling, een omschrijving van de verwachte resultaten, de hieraan gekoppelde acties en de tijdsplanning.

Er wordt bewust gebruik gemaakt van de dynamiek, de creativiteit en de kennis die in de samenleving aanwezig zijn om deze maatschappelijke (milieu-)uitdagingen aan te gaan. Zowel bedrijven en organisaties als de overheid kunnen voorstellen aanbrengen.

De Green Deal is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis, tenzij de partijen dit anders willen. Alle partijen engageren zich om te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om het project te realiseren. Het convenant moet de weg vrijmaken, zorgt voor een versnelling of dient als hefboom voor andere (gelijkaardige) initiatieven. De doorlooptijd is in het ideale geval niet langer dan drie à vier jaar. De opgedane ervaring en kennis komt in een eindrapport dat publiek verspreid wordt via de Green Deal website. Om dit instrument voldoende slagkracht te geven is een beleidsdomeinoverschrijdend draagvlak en samenwerking tussen de overheden noodzakelijk.

Rol van de overheid, experimenteerruimte , regelluwe zones,...

De rol van de overheid kan ruim worden ingevuld, maar zal vooral faciliterend en ondersteunend zijn. Het gaat niet over financiële ondersteuning voor de partner(s), maar er kan wel hulp zijn bij de zoektocht naar financiering. Bij subsidies krijgen de partners bijvoorbeeld geen voorrang, maar kan de overheid wel voor de nodige informatie zorgen.

In het kader van de Green Deal kan onderzocht worden om ‘experimenteerruimte’ of ‘regelluwe zones’ te creëren. Wat dit juist inhoudt moet in functie van het probleem bekeken worden. Zo kan bijvoorbeeld mogelijk ruimte geboden worden aan de soms moeilijke startfase van een innovatief project. Of op deze wijze kan een doorbraak of verandering op systeemniveau worden bereikt.

Het oplossen van het knelpunt moet aansluiten bij de rol van de Vlaamse overheid en niet zozeer bij de verantwoordelijkheid van andere bestuurslagen zoals provincies of gemeentes. Ook voor Europese en internationale wet- en regelgeving kunnen geen toezeggingen gedaan worden in een Green Deal.

Welke kansen biedt een Green Deal?

Voor de partners

De partners krijgen een duidelijk aanspreekpunt bij de overheid, die als facilitator of bemiddelaar kan optreden ten opzichte van de verschillende beleidsdomeinen.

De Green Deal leidt tot minder gebruikelijke samenwerkingen met andere partners.

De Green Deal versnelt een aantal initiatieven.

De overheid kan bedrijven helpen om buitenlandse markten te betreden.

Als een knelpunt binnen het regulier kader niet oplosbaar is, kan onderzocht worden of door experimentwetgeving of regelluwe zones een doorbraak mogelijk wordt.

Voor de overheid

Door deze participatieve benadering komt de overheid dichterbij de bedrijven, organisaties en het middenveld en kan ze sneller behoeften opmerken.

De Green Deal maakt de inspanning van zowel de samenleving als het beleid zichtbaar.

De Green Deal bevordert de transversale werking van de overheid.

De Green Deal biedt de kans om zich te profileren.

Is er een verschil met de Nederlandse Green Deal?

Het idee is gebaseerd op de Nederlandse ‘Green Deal’ en werd vertaald naar de Vlaamse context. De Green deal kent zijn oorsprong in de beleidsnota en -brief Omgeving. 

Meer informatie

Contacteer ons

Green Deals