Wat is EDO?

Duurzame ontwikkeling?

De centrale vraag voor duurzame ontwikkeling is: 'Hoe kunnen we binnen de ecologische grenzen (van de aarde) een sociale rechtvaardige samenleving realiseren?' In een sociaal rechtvaardige wereld hebben alle aardebewoners voldoende voedsel, water, een menswaardige huisvesting, voldoende educatie en zelfbeschikkingsrecht…Duurzame ontwikkeling is dus niet waardenvrij: iedereen is er voor tot wanneer het heel concreet wordt…  Dan komen verschillende belangen naar boven.

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling?

de-vlag-en-de-lading.jpg'EDO = leren denken over en werken aan een leefbare wereld, nu en in de toekomst, voor onszelf en voor anderen, hier en elders op de planeet' (uit De vlag en de lading (1.92 MB))

De United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) omschrijft EDO als volgt:

'Educatie voor duurzame ontwikkeling ontwikkelt en versterkt de capaciteit van individuen, groepen, gemeenschappen, organisaties en landen om oordeelkundige keuzes te maken ten voordele van duurzame ontwikkeling. Zij kan een verschuiving in de geestesgesteldheid van mensen bevorderen en hen daardoor in staat stellen onze wereld veiliger, gezonder en welvarender te maken, waarbij de levenskwaliteit toeneemt. Educatie voor duurzame ontwikkeling kan kritische reflectie, grotere bewustwording en betere kansen op volwaardige zelfontplooiing opleveren, zodat nieuwe visies en opvattingen kunnen worden verkend en nieuwe methoden en hulpmiddelen ontwikkeld.'

We zien dikwijls dat ‘educatie’ beperkt wordt tot het aanleren van het ‘juiste’ gedrag of leefwijze. Hierbij is op voorhand al bepaald hoe een duurzame(re) samenleving eruitziet en hoe we er moeten geraken. Tijdens een les, workshop, excursie… lijkt het alsof men precies weet wat een duurzame(re) samenleving inhoudt en welke concrete veranderingen er ons naar toe zullen leiden. Sorteren, een zonneboiler plaatsen, windmolens plaatsen, minder vlees eten… Het zijn allemaal veranderingen die aangeleerd moeten worden m.a.w. de deelnemers oplossingen die we nu al kennen voor bepaalde problemen gewoon doen aanvaarden en toepassen. Het zijn oplossingen die nu werken voor een concreet probleem. Bij deze vorm van educatie duiken al snel volgende dilemma’s op: Wat als blijkt dat de pasklare oplossing toch niet zo duurzaam blijkt (vb. biodiesel, spaarlampen…)? Wat als mensen met tegenstrijdige ‘wetenschappelijke’ argumentaties te maken krijgen buiten de vorming of cursus? Wat als nieuwe technologische ontwikkelingen van een goede keuze een slechte maken? Hoe gaan ze daar mee om als ze niet geleerd hebben om er mee om te gaan?

In een tweede weg worden het bepalen van de richting en de manier waarop we er moeten geraken ‘de uitdagingen’ die tijdens een les, workshop of excursie behandeld zullen worden. Je probeert samen met de deelnemers een zo goed mogelijk beeld te vormen van hoe een duurzame samenleving er zou kunnen uitzien. Je zoekt samen met hen naar mogelijke concrete veranderingen als individu en als samenleving. Hoe kunnen we een samenleving vorm geven met minder olie? Hoe kunnen we afval beperken? Onze ecologische voetafdruk verkleinen? … Het zijn vragen die samen onderzocht worden. Zo wordt tijdens het leerproces met de deelnemers de duurzame samenleving vormgegeven. Daarbij dient men er zich steeds van bewust te zijn dat een duurzame oplossing vandaag niet per se morgen nog duurzaam is. Het gaat er om ‘al doende te leren en al lerende te doen’. Dit houdt in dat educatie niet zozeer gericht is op het hier-en-nu oplossen van specifieke problemen maar ook op het vormen van actieve, kritische en onafhankelijke burgers die zelf beslissingen kunnen nemen en die bijdragen aan een duurzaam georganiseerde samenleving.

Ontwikkeling van kwaliteiten zoals zelfstandigheid, empathie, kritische gezindheid… maakt het mogelijk om op een zelfstandige en volwassen manier in de wereld te staan, niet als object van andermans bedoelingen en wensen maar als subject van eigen handelen.