Wanneer is er sprake van milieuschade?

Om te bepalen of er sprake is van milieuschade in de zin van het Milieuschadedecreet , moet er aan verschillende voorwaarden voldaan zijn:

1. Het moet gaan om milieuschade of een onmiddellijke dreiging dat dergelijke schade ontstaat aan:

  • beschermde soorten en natuurlijke habitats
  • water
  • bodem

Meer bepaald moet er een meetbare negatieve verandering, die aanmerkelijk is, vastgesteld worden.
Het Milieuschadedecreet voorziet criteria om dit te beoordelen.

2. De schade is ontstaan op of na 30 april 2007.

3. De schade moet veroorzaakt zijn door bepaalde risicovolle beroepsactiviteiten, die opgenomen zijn in bijlage IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM). In dit geval is de exploitant verantwoordelijk, ook als hij geen fout begaan heeft. Enkel in geval van (onmiddellijke dreiging van) schade aan beschermde soorten en natuurlijke habitats kan de schade ook het gevolg zijn van andere beroepsactiviteiten mits aangetoond wordt dat de exploitant in gebreke of nalatig is geweest.

Het Milieuschadedecreet is niet van toepassing op schade veroorzaakt door een particulier huishouden.