Voortgangsrapport ontginning

Het voorgangsrapport is een rapport over de exploitatie, dat jaarlijks door de vergunninghouder moet overgemaakt worden aan Het Vlaams Planbureau voor Omgeving,  uiterlijk op 31 maart na elk volledig kalenderjaar dat binnen de vergunningstermijn valt.

Het rapport bevat minstens de volgende gegevens:

 • De stand van zaken betreffende de ontginning, die bestaat uit een situeringsplan en de opgave van de ontgonnen hoeveelheden, eventueel opgesplitst naar de verschillende soorten delfstoffen, en de gerealiseerde dieptes;
 • Een digitaal grafisch opmetingsbestand, gerefereerd in het Lambert BD72-stelsel en de Tweede Algemene Waterpassing (TAW). Daarbij worden de volgende gegevens vermeld:
  • Kadastrale gegevens;
  • Grens vergunning;
  • Situering van alle gebouwen;
  • Situering van toegangswegen en uitbatingswegen;
  • Aanduiding van grachten, beken, enzovoort;
  • Aanduiding van de ontginningsfronten;
  • Voldoende hoogtepeilen langs taluds en ontginningsfronten;
  • Aanduiding van waterplassen, slibbekkens, enzovoort;
  • Aanduiding met behulp van inkleuring of arcering van datgene wat afgedekt is, wat opgevuld is, en wat zijn eindafwerking heeft verkregen;
  • Aanduiding van de referentiepunten voor de opeenvolgende metingen.
 • Een digitaal bestand voor de beschrijving van gematerialiseerde verdichtingspunten, opgemeten met behulp van FLEPOS (Flemish Positioning Service). Deze bestanden worden opgemaakt met behulp van de steekkaart-applicatie, beschikbaar op www.gisvlaanderen.be;
 • Een tabel met een bondige beschrijving (piket, grenspaal, merkteken, hoek gebouw, enzovoort) van de referentiepunten, samen met de respectievelijke coördinaten in Lambert BD72/TAW;
 • De grondbalans met de geraamde hoeveelheden teelaarde en overige dekgronden; werkelijk gerealiseerde depots; hergebruikte teelaarde, dekgronden en tussenlagen in het kader van de eindafwerking of de nabestemming en nog te reserveren teelaarde, dekgronden en tussenlagen;
 • Een plan met de zonering en fasering van de ontginning en met vermelding van de oppervlakten van de verschillende zones.
   

Contacteer ons

Team geologie en omgeving