Voorstel decreet wijziging woonreservegebieden

Voorstel van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat de woonreservegebieden betreft

Ontwikkelingsmogelijkheden voor woonreservegebieden

De term ‘woonreservegebieden’ is een verzamelterm, gebruikt voor meerdere soorten gebieden die woonaanbod vormen naast het ‘gewone’ woongebied. Het gaat om de woonuitbreidingsgebieden en specifieke reservegebieden aangeduid met bijzondere (aanvullende) gewestplanvoorschriften. In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) wordt bepaald op welke manier ‘woonuitbreidingsgebieden’ ontwikkeld kunnen worden.

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement dienden een voorstel van decreet in dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wijzigt, wat betreft de ontwikkelingsmogelijkheden voor woonreservegebieden.

Het voorstel beoogt een duurzame oplossing te creëren voor de resterende woonreservegebieden door de huidige regeling inzake de aansnijding van deze gebieden grondig te hervormen.

Stand van zaken

Op 9 december 2020 werd het voorstel van decreet ingediend inhet Vlaams Parlement. Een actuele stand van zaken kan je hier raadplegen.

Het advies van de Raad van State werd ontvangen op 11 februari 2021.

Contacteer ons

Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning