Voorbeeldprojecten ecosysteem

 • Interreg PROWATER (2017-2022)
  Grensoverschrijdend project PROWATER staat voor ‘protecting and restoring raw water sources through actions at the landscape scale’, en levert een bijdrage aan klimaatadaptatie door de waterberging van het landschap te herstellen via ‘ecosysteem gebaseerde adaptatiemaatregelen’. Voorbeelden hiervan zijn bosomvorming, natuurlijke waterretentie of herstel van bodemverdichting.  
 • Interreg Fabulous Farmers (2019-2023)
  Het Europese project FABulous Farmers – FAB staat voor Functionele AgroBiodiversiteit - stimuleert landbouwers om de natuur op een slimme manier in te schakelen in hun bedrijfsvoering. Het project loopt in vijf landen en telt 12 pilootgebieden.
 • NARMENA Life project (2021-2024)
  7 partners zoekn naar oplossingen voor historische metaalverontreiniging in waterbodems. Twee types niet-invasieve, natuurgebaseerde saneringsmethoden worden uitgetest, waarbij de (water)bodemsanering afgestemd wordt op natuurbehoud en waterberging.
 • De Stiemerbeek in Limburg (2020-2022)
  Sinds 2017 gebruikt de stad Genk het concept ‘Nature Based Solutions’ met een focus op oplossingen. De Stiemervallei in Genk is één van de drie ‘front runner steden’ het in het ConnectingNature project.
 • RESANAT Interreg (2019-2022)
  “restverontreiniging saneren met nature-based technieken”, testcases om een aantal saneringstechnieken voor PAK’s en olie te verfijnen.
 • Gisèle project (2018-2021)
  Ontwikkeling van een draaiboek voor het uitvoeren van sociaaleconomische impactanalyses van natuurherstel.
 • BEL-Landschap (2018-2022)
  Dit onderzoek becijfert het belang van het netwerk van half-natuurlijke elementen in het landschap door het aanleggen van ‘pleegtuintjes’ die specifiek ontworpen zijn om het effect van de (biodiversiteit in de) omgeving op de gewassen in de tuintjes op te meten.
 • Interreg 2BConnect (2019-2021)
  Vier jaar lang werkten 26 partners in de grensregio Vlaanderen-Nederland aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.
 • Groenblauwe netwerken in Vlaanderen (Gobelin, 2019)
  Case studies in o.a. Landen, Dilbeek en Mechelen. 
 • OmiA project (2018-2019)
  Dit project heeft tot doel om de kernkwaliteiten van het begrip omgevingskwaliteit verder te concretiseren aan de hand van de ecosysteemdienstenbenadering en dit op maat van de werking van de VLM. Dit moet leiden tot een inhoudelijke verdieping van het concept Omgevingskwaliteit en de relatie ervan met het begrippenkader van ecosysteemdiensten. 
 • LIFE+ Green4Grey (2014-2019)
  Met dit project heeft de VLM samen met partners geïnvesteerd in groene en blauwe landschapselementen in de Vlaamse Rand rond Brussel en in De Wijers, in het verstedelijkte gebied rond Hasselt-Genk.
 • De Maarkebeek – Oost-Vlaanderen (2018)
  Plannen met ecosysteemdiensten in de Maarkebeekvallei.
 • De Roosterbeek in Limburg (2018)
  ESD langs de Roosterbeek.
 • Voeren – Limburg (2017)
  Sociale waardering van het Voerense landschap.
 • De Wijers - Limburg (2014)
  Participatieve gebiedsvisieontwikkeling voor De Wijers via het ecosysteemdienstenconcept.

 

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM)
02 553 80 56 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)