Voldoende uitgeruste weg - VCRO artikel 4.3.5

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw kan pas worden verleend als onder meer is voldaan aan alle decretale vereisten, waaronder ook artikel 4.3.5 VCRO. 
Wanneer niet voldaan is aan de decretale vereisten, zal de vergunningverlenende overheid de aanvraag moeten weigeren wegens strijdigheid met de decretale beoordelingselementen.
Artikel 4.3.5 VCRO is duidelijk: een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw met als hoofdfunctie industrie of bedrijvigheid kan slechts worden verleend op een stuk grond, gelegen aan een voldoende uitgeruste weg, die op het ogenblik van de aanvraag reeds bestaat. De weg moet bestaan op het moment van de aanvraag en deze weg moet bovendien voldoende uitgerust zijn.
Ook de rechtspraak is op dit punt duidelijk. De RvVb oordeelde reeds dat “de intentie van de gemeente om tot uitrusting van de weg over te gaan” aangeeft dat er op het moment van de aanvraag geen sprake was van een voldoende uitgeruste weg, m.a.w. dat artikel 4.3.5 VCRO niet toestaat dat met de mogelijkheid van een toekomstige voldoende uitrusting rekening wordt gehouden (RvVb 9 december 2014, nr. A/2014/0852 in de zaak 1011/0777/A/8/0734; zie in die zin ook RvVb 9 oktober 2018, nr. RvVb/A/1819/0151 in de zaak 1617/RvVb/0515/A; RvVb 21 maart 2017, nr. RvVb/A/1617/0689 in de zaak RvVb/1415/0520/A/0499 en RvVb 1 april 2014, nr. A/2014/0260 in de zaak 1011/0271/A/8/0238).
Indien er op het ogenblik van de aanvraag geen sprake is van een voldoende uitgeruste weg, kan dit ook niet worden verholpen met het opleggen van een voorwaarde in de zin “dat de vergunning pas uitvoerbaar wordt van zodra de wegenis voorlopig is aanvaard” (nog los van de eventuele bedenking of een dergelijke voorwaarde zou voldoen aan de decretale vereisten betreffende het opleggen van voorwaarden).

Of een weg op het tijdstip van de voorlopige oplevering van die weg voldoende uitgerust is, zal in het concrete geval moeten worden bekeken. Er zal moeten worden nagegaan of de weg op dat tijdstip ten minste met duurzame materialen werd verhard en werd voorzien van een elektriciteitsnet. Bovendien moet de weg voldoen aan de uitrustingsvoorwaarden die worden gesteld in stedenbouwkundige voorschriften of vereist worden door de plaatselijke toestand, daaronder begrepen de voorzieningen die in de gemeente voorhanden zijn en het ruimtelijk beleid van de gemeente (zie voor dit punt desgevallend ook de parlementaire voorbereiding in het kader van artikel 4.3.5 VCRO: Parl.St. Vl.Parl., 2008-2009, stuk 2011/1, p. 131 e.v.).
 

Vragen over concrete dossiers?

Met vragen over concrete dossiers kan u terecht bij uw gemeente. Die is bevoegd voor de meeste vergunningsaanvragen en is het best geplaatst om uw dossier te beoordelen.