Vluchtige organische stoffen

Vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht spelen een belangrijke rol bij de vorming van troposferische ozon (bvb. zomersmog) en hebben in sommige gevallen ook rechtstreekse nadelige effecten op de gezondheid. Naast de geleide emissies via de schouw, kunnen deze stoffen bij een aantal industriële activiteiten ook via allerhande diffuse manieren (bvb. lekken) vrijkomen. Vlaanderen heeft specifieke regelgeving ontwikkeld om deze diffuse emissies van VOS te reguleren en te beperken. 

Wat is de rol van Omgevingsinspectie?

In bovenstaand kader worden ondermeer de volgende, gespecialiseerde controles systematisch uitgevoerd:

  • Bij raffinaderijen en de (petro-)chemische sector: controle op de uitvoering van de periodieke  lekcontroles en daaraan gekoppelde herstellingen. (het zgn. LDAR programma)
  • Bij drukkerijen, productie van verf, inkt, lijm, vele soorten coatingbedrijven, …, die met organische oplosmiddelen werken (de zgn. VLAREM rubriek 59-bedrijven): controles op de naleving van de diffuse en/of geleide emissiegrenswaarden en de jaarlijkse solventboekhouding (het zgn. ‘VOS-document’), met extra aandacht voor gevaarlijke vluchtige stoffen, zoals kankerverwekkende of mutagene stoffen. Desgevallend wordt ook nagegaan of de exploitant voldoet aan de vereisten van het reductieprogramma.
    (Voor droogkuisbedrijven is een vereenvoudigde solventboekhouding beschikbaar om de administratieve last tot een minimum te beperken. Deze bedrijven zijn klasse 3 en worden gecontroleerd door de lokale toezichthouders)
  • Controle op de uitvoering van de periodieke lekcontroles met een IR-camera op verticale opslagtanks die vloeistoffen bevatten met een hoge dampspanning.
  • Controle op de dampterugwinningssystemen bij op- en overslag installaties (fase I en II).