VLAREM WIJZIGINGEN

Wijzigingen VLAREM van 11 januari 2008 tot en met 9/3/2018

Datum Besluit Teksten
9 maart 2018 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving BS 24 april 2018
24 februari 2017 BVR tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving Katrien De Maegd

BS 28 maart 2017

10 februari 2017 BVR tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de omgevingsvergunning

BS 23 februari 2017

16 december 2016 BVR tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu boring grondwater

pdf bestandRapport van de eerste fase van het leertraject ‘Verkavelingswijken in transformatie’ (11.36 MB)

BS 17 februari 2017

28 oktober 2016 BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering  van 15 juli 2011 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond en tot wijziging van diverse besluiten , wat betreft het bepalen van de nadere regels voor het opsporen en het winnen van aardwarmte en voor het opmaken van een structuurvisie inzake de diepe ondergrond, en tot wijziging van diverse besluiten 

pdf bestandProgrammatische aanpak stikstof – 19 april 2022 (10.97 MB)

BS 15 december 2016

23 september 2016 BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid ( Milieuhandhavingsbesluit) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA)

pdf bestandBesluit-23 september 2016 (791 kB)

pdf bestandMER PAS - volume 3: niet-technische samenvatting (1.25 MB)

pdf bestandBundeling federale en gewestelijke omgevingshandhavingsprogramma’s (1.39 MB)

BS 6 december 2016

15 juli 2016 BVR tot wijziging van diverse besluiten ingevolge de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen BS 5 oktober 2016
18 maart 2016 BVR tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu

Download hier een zipfile met het besluit, verslag en de bijlagen  (8,6 MB)

BS 26 augustus 2016

20 mei 2016 BVR tot wijziging van het BVR van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de wijziging van de achtergrondniveaus, drempelwaarden en milieukwantiteitscriteria van bijlage 2.4.1 BS 27 juni 2016
8 januari 2016 BVR tot wijziging van het BVR van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft criteria voor overstromingsrisicobeheerdoelstellingen en oppervlaktewatertekortbeheerdoelstellingen BS 3 februari 2016
11 december 2015 BVR tot wijziging van titel II van het VLAREM van 1 juni 1995 en titel III van het VLAREM van 16 mei 2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de sectoren voor het looien van huiden en vellen, de productie van cement, kalk en magnesiumoxide en de productie van chlooralkali, de productie van pulp, papier en karton en voor het raffineren van aardolie en gas BS 18 maart 2016
16 oktober 2015 BVR tot wijziging van het BVR van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het BVR van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het BVR van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en BVR van 26 april 2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van artikel 67 en 69 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, wat betreft de omzetting van richtlijn 2013/39/EU en richtlijn 2009/90/EG BS 1 december 2015
27 maart 2015 BVR tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 2007 betreffende de preventie en het herstel van milieuschade ten gevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht van: uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun krengen, naar aanleiding van de in-, de uit- en de doorvoer ervan; alsook van afvalstoffen bij hun doorvoer, wat betreft de opheffing van de regeling rond de doorvoer van afvalstoffen BS 29 april 2015
 27 februari 2015 BVR tot aanpassing van diverse besluiten aan een aantal nieuwe begrippen in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid  BS 21 april 2015
 23 mei 2014 BVR tot wijziging van het BVR van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het BVR van 1 juni 1995  houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het BVR van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het BVR van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algmene bepalingen inzake milieubeleid en het BVR van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen  BS 12 september 2014
 16 mei 2014 BVR betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013

 BS 27 oktober 2014

 16 mei 2014 BVR tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening - VLAREM-trein 2013

Download hier een zipfile met het besluit, verslag en de bijlagen (26,45 MB)

 BS 24 september 2014

 16 mei 2014 BVR houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties - VLAREM IIII Download hier een zipfile met het besluit, verslag en de bijlagen (6,45 MB)

 BS 22 september 2014

 21 februari 2014 BVR houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie  BS 9 april 2014
 17 januari 2014 BVR tot opheffing van het KB van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, en tot wijziging van het BVR van 1 juni 1995 houdende algemen en sectorele bepalingen inzake milieuhygiëne en het BVR van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de invoering van een geluidzorgsysteem in digitale bioscopen  BS 12 februari 2014
 29 november 2013 BVR tot wijziging van het BVR van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het BVR van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het BVR van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaambeheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen  BS 7 februari 2014
 19 juli 2013 BVR tot wijziging van het BVR van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het BVR van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.- screening  BS 16 augustus 2013
 7 juni 2013 BVR tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen - VLAREM-trein 2012

Download hier een zipfile met het besluit, verslag en de bijlagen (14,34 MB)

 BS 10 september 2013

 1 maart 2013 BVR inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening  BS 29 april 2013
 1 maart 2013 BVR tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu  BS 23 april 2013
 18 januari 2013 BVR tot wijziging van artikel 1 en bijlage 4 van het BVR van 6 februari 1991 houdende vastelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en diverse bepalingen van het BVR van 1 juni 1995 houdende algemene bepalingen en secorale bepalingen inzake milieuhygiëne  BS 9 april 2013
 11 januari 2013 BVR tot wijziging van diverse besluiten ingevolge de reorganisatiie van het beleidsveld Ruimtelijke Ordening en de totstandkoming van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening  BS 13 februari 2013
 16 november 2012 BVR tot wijziging van het BVR van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, tot wijziging van het BVR van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging van het BVR van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaambeheer van materiaallkringlopen en afvalstoffen  BS 19 december 2012
 17 februari 2012 BVR tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen  BS 23 mei 2012
 17 februari 2012 BVR tot wijziging van het KB van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het BVR van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het BVR van 1 juni 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen  BS 29 maart 2012
 13 januari 2012 BVR tot wijziging van het BVR van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, inzake beroepsmogelijkheden  BS 27 februari 2012
 23 december 2011 BVR tot wijziging van het BVR van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het BVR van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de actualisatie van voormelde besluiten aan de evolutie van de techniek - VLAREM-trein 2011

Download hier een zipfile met het besluit, verslag en de bijlagen (1,56 MB)

 BS 21 maart 2012

 16 december 2011 BVR tot wijziging van diverse bepalingen van het BVR van 1 juni 1995 houdende algmene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het BVR van 19 november 2010 wat betreft de normering van vast en tijdeljk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz  BS 13 januari 2012
 23 september 2011 BVR tot wijziging van het BVR van 1 juni 1995 houdende algemen en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en van het BVR van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en bodembescherming  BS 24 november 2011
 23 september 2011 BVR houdende de wijziging van het BVR van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, inzake de dampterugwinning in bezinetankstations  BS 27 oktober 2011
 9 september 2011 BVR houdende de wijziging van diverse besluiten wat betreft de opheffing van het agentschap Ruimetelijke Ordening  BS 14 november 2011
 15 juli 2011 BVR tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond en tot wijziging van diverse besluiten  BS 6 september 2011
 10 juni 2011 BVR houdende wijziging van diverse besluiten wat betreft de wijziging van de benaming van het agentschap Ruimte en Erfgoed in het Agentschap Ruimtelijke Ordening en bijkomende taken voor het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed  BS 2 augustus 2011
 14 januari 2011 BVR houdende de wijziging van diverse bepalingen van het BVR van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en van bijlage 1 van het BVR van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning  BS 23 februari 2011
 19 november 2010 BVR tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL)  BS 1 februari 2011
 19 november 2010 BVR tot wijziging van het BVR van 1 juni 1995 houdende algmene en sectorale inzake milieuhygiëne wat betreft de normering van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz  BS 13 januari 2011
 19 november 2010 BVR houdende algemene bepalingen over het energiebeleid  BS 8 december 2010
 21 mei 2010 BVR tot wijziging van het BVR van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het BVR van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater  BS 9 juli 2010
 4 december 2009 BVR houdende wijziging van de benaming van het agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed in het agentschap Ruimte en Erfgoed  BS 11 janauri 2010
 20 november 2009 BVR tot wijziging van bijlage 1 van het BVR van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het BVR van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne - VLAREM-trein  BS 23 februari 2010
 18 september 2009 BVR tot wijziging van het BVR van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning met het oog op de afstemming van de milieuvergunningsprocedure met de procedure voor de stedenbouwkundige vergunning  BS 28 oktober 2009
 4 september 2009 BVR inzake de opleiding van technici die betrokken zijn bij de terugwinning van gefluoceerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen  BS 27 oktober 2009
 4 september 2009 BVR inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici  BS 22 oktober 2009
 19 juni 2009 BVR tot wijziging van het BVR van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne  BS 28 augustus 2009
 29 mei 2009 BVR houdende verdere aanpassing van de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie aan het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003  BS 3 september 2009
 30 april 2009 BVR tot wijziging van het BVR van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging van diverse andere besluiten  BS 25 juni 2009
 24 april 2009 BVR tot wijziging van het BVR van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het BVR van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, ter uitvoering van correcties en ter uitvoering van bepalingen van het decreet van 12 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij en tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 88 van dit decreet  BS 15 juli 2009
 20 februari 2009 BVR tot wijziging van het BVR van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en van het BVR van 8 december 2006 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven  BS 8  april 2009
 13 februari 2009 BVR tot wijziging van het BVR van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en- beheer, het BVR van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het BVR van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het BVR van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming en het BVR van 15 december 2006 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval  BS 1 april 2009
 16 januari 2009 BVR tot wijziging van het BVR van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne  BS 17 februari 2009
 12 december 2008 BVR tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid  BS 10 februari 2009
 19 september 2008 BVR tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, van het BVR van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en van het BVR van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming ter doorvoering van technische acturalisering - VLAREM- actualisatietrein

 Download hier een zipfile met het besluit, verslag en de bijlagen (2,39 MB)

 BS 27 januari 2009

 11 januari 2008 BVR tot wijziging van het BVR van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het BVR van 7 december 2007 tot wijziging van het BVR van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het BVR van 1 juni 1995 houdende algmene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne  BS 23 januari 2008