VLAREM-trein: actualisering, optimalisering en aanpassing milieuregelgeving

  • 1 september 2021

De Vlaamse Regering heeft op 16 juli 2021 een wijzigingsbesluit met betrekking tot o.a. titel II van het VLAREM en het VLAREL voor een tweede maal principieel goedgekeurd. 
Met dit besluit wordt de betreffende milieuregelgeving geactualiseerd op basis van onder meer de beste beschikbare technieken. Verder bevat dit besluit nog voornamelijk enkele optimalisaties, kleinere aanpassingen en errata.

Daarnaast worden ook de volgende besluiten gewijzigd: 

  • het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure; 
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw.

Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

Het wijzigingsbesluit is bijgevolg nog niet definitief en kan inhoudelijk nog wijzigingen ondergaan. 

De relevante documenten: