Vlaams actieplan duurzaam pesticidengebruik

Vlaams actieplan duurzaam pesticidengebruik en de belangrijkste hoofdlijnen

Hoofdlijnen Vlaams actieplan duurzaam pesticidengebruik

 • Certificeren van de kennis van professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen (bv. organiseren van een basisopleiding voor het verwerven van een fytolicentie)
 • Producten voor niet-professionele gebruikers en informeren van het brede publiek (bv. gebruik van alternatieven promoten, sensibilisatiecampagne risico's gezondheid, bijkomende sensibilisatie voor een betere inzameling van lege verpakkingen en vervallen producten)
 • Promoten van de pesticidentoets bij zowel de gebruikers van pesticiden als bij groenontwerpers, ontwerpers van verhardingen, en aannemers van verhardingen (hoewel die laatsten geen "gebruikers" van pesticiden zijn, werden ze toch als nieuwe doelgroep opgenomen in dit actieplan in het licht van hun belangrijke rol voor het welslagen van het pesticidenvrij beheer van terreinen).
 • Bescherming van het aquatische milieu en het drinkwater  (bv. afbakening van beschermingszones voor gebruik van pesticiden om de drinkwaterwinning te beschermen, maatregelen om het oppervlaktewater te beschermen, code van goede landbouwpraktijken promoten voor o.m. correct gebruik van spuittoestellen en hun onderdelen)
 • Bescherming natuur en kwetsbare groepen (b.v. bufferzone verplichten voor het beschermen van natuurgebieden en maatregelen om drift te beperken, sensibilisatie beheerders schoolterreinen en kinderopvang, verbod op gebruik van pesticiden na 1.1.2015 op terreinen toegankelijk voor kwetsbare groepen)
 • Hantering van professionele gewasbeschermingsmiddelen en de correcte verwijdering van de afvalstromen die hieruit voortvloeien (bv. sensibilisering voor installatie en gebruik van biozuiveringssystemen, versterken van de controle op het lokaal voor gewasbeschermingsmiddelen bij landbouwbedrijven)
 • Geïntegreerde gewasbescherming (IPM) (bv. sensibiliseren van professionele gebruikers over duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen, hectaresteun voor mechanische onkruidbestrijding en biologische landbouwproductie, uitbouw van waarnemings- en waarschuwingssystemen per teelt, bijkomende steun voor systemen om het gebruik of het verlies van pesticiden te beperken)
 • Harmonisering van wetgeving (bv. studie naar haalbaarheid harmonisering van wetgevingen op Europees, nationaal en gewestelijk niveau)
 • Gezamenlijke acties NAPAN Task Force (bv. opmaak en publicatie van een gecoördIneerd nationaal rapport - zie ook het actieplan van de federale overheid op www.prpb.be)

Voor wie is dit plan belangrijk?

 • de verkopers van pesticiden, professionele en niet-professionele gebruikers ervan (b.v. land- en tuinbouwers, loonwerkers, plantsoendiensten, tuinaanleggers en –onderhouders…)
 • openbare diensten
 • bevolking.

 

Organisatie opmaak nationaal actieplan duurzaam pesticidengebruik

In België is de bevoegdheid verdeeld over de federale overheid en het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Gewest. De betrokken overheden overleggen intensief binnen de zogenaamde NAPAN Task Force.

De betrokken overheden maken elk hun eigen actieplan, maar binnen de NAPAN Task Force werd er ook overeenstemming bereikt over een aantal gezamenlijke acties. Deze gezamenlijk acties komen in dezelfde zin aan bod in het actieplan van het Vlaamse Gewest, maar ook in dit van de federale overheid.

Vlaanderen

Het Vlaamse Gewest heeft bij de opmaak van haar actieplan rekening gehouden met andere Vlaamse actieplannen, zoals de stroomgebiedbeheerplannen en het actieplan bij het Gewestelijk Milieubeleidsplan. Het hield ook rekening met de gezondheids-, sociale, economische en milieueffecten van de geplande acties en met de standpunten van de belanghebbenden.

Betrokken Vlaamse overheden

 • Departement Omgeving (lid Napan Task Force)
 • Departement, Landbouw en Visserij (lid Napan Task Force)
 • Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin (lid Napan Task Force)
 • Vlaamse Milieumaatschappij (lid Napan Task Force)
 • Openbare Afvalstoffenmaatschappij
 • Agentschap voor Natuur en Bos