Verzoek tot oplegging bestuurlijke maatregel

Wie kan een verzoek indienen?

Cruciaal is dat er sprake is van een milieu-inbreuk of milieumisdrijf.  Volgende personen kunnen verzoeken om bestuurlijke maatregelen op te leggen:

  • alle natuurlijke personen en rechtspersonen die rechtstreeks nadeel ondervinden als gevolg van de milieumisdrijven en -inbreuken
  • alle personen die belang hebben bij het beteugelen van milieumisdrijven en -inbreuken
  • rechtspersonen die de bescherming van het leefmilieu tot doel hebben, in hun statuten het grondgebied omschreven hebben waar hun activiteit zich uitstrekt, en die voldoen aan de voorwaarden voorzien in artikel 17, tweede lid, 1° tot 4° van het Gerechtelijk Wetboek.

Het is niet mogelijk om een verzoek in te dienen tot het opleggen van een geldboete of een andere sanctie.

Hoe kan je een verzoek indienen?

U verstuurt het verzoek met een aangetekend schrijven aan de bevoegde personen (toezichthouder, gouverneur of burgemeester). Als een verzoek wordt gericht aan een persoon die niet bevoegd is om bestuurlijke maatregelen op te leggen of aan een instantie, dan stuurt deze persoon of deze instantie het verzoek zo spoedig mogelijk door naar de persoon die wel bevoegd is.

Het verzoek moet de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres
  • de aard van het verzoek, met een toelichting van de milieumisdrijven en -inbreuken
  • een indicatie van de geschonden regelgeving waarop het verzoek steunt
  • de wijze waarop personen rechtstreeks nadeel ondervinden van de beweerde milieumisdrijven of -inbreuken, dan wel een belang hebben bij de beteugeling ervan
  • handtekening
  • eventueel een inventaris van de bijgevoegde stukken.

Het verzoek om de oplegging van bestuurlijke maatregelen moet voldoende gemotiveerd zijn en aannemelijk maken dat de milieuregelgeving geschonden werd.

Wat gebeurt er na het indienen van het verzoek?

De personen die om bestuurlijke maatregelen verzoeken, worden zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen een termijn van 45 dagen na de ontvangst van het verzoek op de hoogte gebracht van de beslissing over het al dan niet nemen van maatregelen en de redenen daarvoor.

Beroep tegen weigering om bestuurlijke maatregel op te leggen

Als u aan een bevoegd persoon verzocht om een bestuurlijke maatregel op te leggen  en dit wordt geweigerd, dan kan je tegen deze weigering beroep aantekenen bij de bevoegde Vlaamse minister. Om het beroep op een correcte manier in te stellen, moeten een aantal voorwaarden worden nageleefd, onder meer naar vorm en termijn. Deze worden vermeld in het besluit tot weigering van het opleggen van de bestuurlijke maatregel.

Contacteer ons

Afdeling Handhaving
02 553 10 99 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 u.)

Beroep bij de minister

Tegen de weigering om een bestuurlijke maatregel op te leggen, kan je beroep indienen bij de bevoegde Vlaamse minister.