Verwervingssubsidie Zuidrand Antwerpen

Jaar 2016
Provincie Antwerpen
Gemeenten  
Aanvrager Provincie Antwerpen
Subsidiebedrag 500 000 euro

 

Vanuit de projectstructuur van het strategisch project ‘Beleefbare openruimte in de Antwerpse Zuidrand’ diende de provincie Antwerpen een aanvraag in voor de verwerving van een aantal gronden. De te verwerven gronden zijn (1) landbouwgronden die rond de Gasthuishoeves gelegen zijn, (2) gronden die gelegen zijn rond de oude spoorwegberm, tussen de fietsostrade en de Meylweg en (3) de bosgronden van het Uilenbos (Gasthuisbosschen) en de dreef die daarbij aansluit.

Deze verwerving van deze gronden staat niet op zich. Vanuit de projectstructuur hebben de partners nagedacht over een grondbeleid dat het hele projectgebied omvat. Dit grondbeleid is op een gestructureerde manier op punt gezet, concreet en met een duidelijke strategie en engagementen.

De sterkte van dit grondbeleid is dat de partners een proactief verwervingsbeleid wil voeren, dat gericht is op het creëren van synergiën tussen verkoper en verwerver in het algemeen belang en de openruimte. De betrokken gemeenten willen een actief beleid voeren om de resterende openruimte in de Zuidrand te vrijwaren. Hiervoor werden de nodige samenwerkingsverbanden opgezet. Via de participatieve gebiedsgerichte aanpak van het strategisch project werd gewerkt naar akkoorden in het teken van evenwicht van bos en bosuitbreiding, natuur en de realisatie van instandhoudingsdoelstellingen, (duurzame) landbouw, recreatie, landschap en erfgoed, ontsluiting van onder meer bossen, kasteeldomeinen en beekvalleien. De verwerving van de gronden past in deze werking en filosofie.

Teneinde dit krachtige project te ondersteunen, heeft de minister een belofte tot subsidie toegekend voor de gevraagde tegemoetkoming van 500.000 euro.

Meer info over het strategisch project Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand vindt u hier.