Verwervingssubsidie Zennevallei Halle

Project Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei
Jaar 2018
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeenten Halle en Lembeek
Aanvrager Stad Halle
Private/Publieke actoren Resolve NV, Provincie Vlaams-Brabant en Agentschap Natuur en Bos
Subsidiebedrag 500.000 euro

 

In 2018 kreeg de stad Halle een verwervingssubsidie van 500.000 euro voor het uitbouwen van publieke toegankelijke groene ruimten op de site Lembeek-Noord.

Extra info gebied

Lembeek is een deelgemeente van Halle, gelegen aan de Zenne, het kanaal Charleroi-Brussel, de spoorlijn Brussel-Charleroi en de Bergensesteenweg. Vlak aan de grens met Wallonië.

De site Lembeek-Noord wordt ingebed in een duidelijke visie voor de regio en het dorp Lembeek. Het is een schakel in een groter geheel. Zowel in de ruimere Zennevallei als in en rondom Lembeek.  Zo wordt vervolg gegeven aan een verhaal in opbouw voor de Zennevallei met aaneenrijging van nieuwe groene toegankelijke ruimten, gekoppeld aan de Zenne en de woonkernen.

De natuurgebieden en parken in de nabije omgeving zijn in overheidshanden: kasteelpark Lembeek, Malakoffdomein, gronden aan de kanaalzone. De te verwerven percelen kunnen hier een groot geheel van maken.

Doelstellingen

In totaal wordt 7,76 hectare open ruimte voortaan natuurlijk beheerd en grotendeels toegankelijk gemaakt. Dit komt tegemoet aan de doelstelling om extra publiek toegankelijk groen te realiseren in de Vlaamse Rand. De site wordt publiek toegankelijk gemaakt, gericht op natuurontwikkeling, waterberging en beleefbaar gemaakt.

Er wordt een invulling gegeven aan de regionale visie en opdracht rond wateropvang en natuurontwikkeling in de Zennevallei. De nodige open ruimte dient te worden gevrijwaard en gecreëerd in functie van integraal waterbeleid. De creatie van robuuste groene structuren is eveneens een deel van het antwoord rond klimaatadaptie en mitigatie. Hoe robuuster en veerkrachtiger deze ruimte, hoe beter soorten zich kunnen aanpassen en mitigeren aan de klimaatveranderingen.

In en rondom Lembeek kunnen deze gronden een belangrijke schakelfunctie vervullen tussen de woonkern, het bedrijventerrein, de groengebieden en rivieren. Beleving rond wateraspect als hengelaar, Zenneterras, natuur publiek toegankelijk maken voor wandelaars, recreanten, natuureducatie en ontspanning werknemers van het aanpalende bedrijventerrein.

Meer info