Verwervingssubsidie Groene Sporen

Jaar 2012
Provincie West-Vlaanderen
Gemeenten Kuurne, Moorsele, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke, Zwevegem
Aanvrager Provincie West-Vlaanderen en Intercommunale Leideal
Subsidiebedrag 428.696,30 euro

 

Het project Groene Sporen vertrekt vanuit een strategisch concept om een netwerk van groene assen te realiseren in de regio. Een netwerk dat bestaat uit herkenbare entiteiten: de Leievallei, de Scheldevallei, het kanaal Bossuit-Kortrijk, de Heulebeek, de heuvelrug in het interfluvium tussen Leie en Schelde enz. Binnen het netwerk worden diverse functies samengebracht: groen, bos, landbouw, natuur, recreatie, wonen, bedrijvigheid... Het doel is om aan het landschap te bouwen en de kwaliteit van de open ruimte te versterken. Een groenstructuur als instrument voor omgevings- en regiokwaliteit dus. Door projecten ruimtelijk met elkaar te verbinden en op elkaar af te stemmen, ontstaat een grotere eenheid, continuïteit en sterkere ecologische en landschappelijke kwaliteit. Door verschillende kleine en grotere projecten mee aan te sturen, te coördineren en op de sporen te zetten, ontstaat een ‘groene’ dynamiek in de regio.

In 2012 en 2013 was de doelstelling om met de verschillende actoren in de regio en over verschillende werkvelden en sectoren heen, te starten met de uitvoering op het terrein van deze deelprojecten. Voor veel van de deelprojecten was het verwerven van gronden een noodzakelijke hefboom en ontbrekende schakel om met de inrichting te kunnen starten. De subsidie betreft meer specifiek voor de verwerving in:

  • Wielsbeke: uitbreiding speelbos. Dit project draagt bij aan de realisatie van het stadsrandbos aan de oude Leiemeanders Waregem/Wielsbeke. Men wil dit gebied beter landschappelijk integreren, inclusief de zandputten en een natuurlijke corridor tussen een landbouwgebied, de oude Leiemeanders en het kanaal Roeselare-Leie.

  • Wielsbeke: verbindingen naar oude Leiemeander. Betreft een strategisch onderdeel van een ruimer project (drietrapssluis Roeselare-Ooigem) aan de monding van het kanaal Roeselare-Ooigem. Naast het kasteel van Ooigem, het Munkenhof vormt dit gebied (omgeving Stamphoek) de derde groene pool. De gemeente zal met deze verwerving kunnen beschikken over de gronden en samen met ANB het project kunnen realiseren.

  • Wielsbeke: roterij vallei Bavikhove-Ooigem. Dit gebied is één van de centrale ‘puzzelstukken’ van het landschapspark rond de Plaatsbeek. Het gebied werd een groene stapsteen tussen de Gavers en de Leie. Door de verwerving kon, samen met ANB en natuurverenigingen, het cultureel erfgoed beschermd worden en toegankelijk gemaaakt worden voor het publiek. 

  • Zwevegem: Letterhofpark. Voor dit project was een langdurige samenwerking nodig om tot een visie en planologische inbedding te komen. Indien mogelijk zou het gemeentebestuur het hele domein (13,3 ha) willen verwerven en een park realiseren. Dit project wordt gekaderd in de gebiedsvisie voor het kanaal Bossuit-Kortrijk en een gewenste inrichting werd ook reeds uitgewerkt. 

  • Kuurne: Doornenstraat jaagpad Leie. Als deel van het ruimer project ‘Leieboorden Harelbeke-Kuurne’ wou het gemeentebestuur één van de ‘groene vingers’ realiseren, en zo een aantrekkelijke groenomgeving creëren, en voorkomen dat het wordt volgebouwd. Bovendien geeft dit gebied toegang, via een doorsteek aan de Doornenstraat,  tot twee groene polen, Leieboorden en de Groene Long, die worden verbonden via het netwerk voor langzaam verkeer (fietsknooppunten). Het project is dichtbij de kern van Kuurne gelegen en geeft mede invulling aan het beleid om in een verstedelijkte omgeving bijkomende groen te creëren. 

  • Kuurne: Bondgenotenlaan – jaagpad Leie. Net als voorgaand project wordt via dit relatief kleinschalig project een doorsteek gecreëerd, op een plaats waar vandaag een private weg ligt. Hiermee werd de eerste maar essentiële stap gezet in het doorkruisbaar maken van de Leiemeersen, een groot open gebied met geklasseerde sites (vlasteelt). Dit deelproject geeft tevens uitvoering aan het gemeentelijk Groenplan, en zal bebost worden. Er werd voor dit project onder andere samengewerkt met de VMM. De uitbouw van het ruimer gebeid is tevens geprogrammeerd in het strategisch project. 

  • Wervik: uitbreiding stadspark Oosthove  verbinding Leie. Vanuit de geïntegreerde visie voor Leievallei Wervik-Kortrijk wordt een stadspark uitgebouwd (tegen de Leie). Op deze manier wil de stad een hefboom creëren om de open ruimte langs de Leieboorden te vrijwaren.

  • Wevelgem: ecologisch parklandschap Guldenberg. Er werd voor een ruimer gebied een plan uitgewerkt voor een ‘parklandschap’ (Guldenberg-Biezenveld). Dit park zou verschillende functies hebben als groene haven dicht bij de stad, met zones voor grondgebonden landbouw en ecologische ontwikkeling van de graslanden. Het verworven perceel betreft één van de toegangspoorten waar een groene parking en een picknickplaats worden voorzien. Hier werden ook beide oevers van het weiland verlaagd en een werd een nieuwe brug gebouwd. Er is tevens een relatie met het nabijgelegen rond Rivierherstel van de Leie (Seine-Schelde). 

  • Moorsele: verbinding oude spoorweg Moorsele. Voor het beheer van de Heulebeek bestaat er een intergemeenteljke samenwerking die gericht is op de realisatie van concrete projecten, namelijk ‘sleutelkwesties’. Eén daarvan betreft het opheffen van de belemmering van toegankelijkheid, wegens het groot aandeel aan private eigendom. Ondermeer de aanleg van fietsroutes (netwerk Heulebeek) was voorzien alsook de verwerving van een zogenaamde ‘missing link’ in dat netwerk. Het realiseren van het netwerk zorgde ervoor dat belangrijke open ruimtegebieden ontsloten werden en dat er een hefboom gecreëerd werd naar het verder ontwikkelen van een agrarisch beeklandschap, hermeandering van de Leie en een verbinding van de oude spoorwegbedding Roeselare-Menen.

Meer info over het strategisch project Groene Sporen vindt u hier.