Verwervingssubsidie Gent Scharnier

Jaar 2010
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeenten Gent
Aanvrager Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (AG SOB)
Subsidiebedrag 500.000 euro

 

In 2010 kreeg het Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (AG SOB) een verwervingssubsidie van 500.000 euro voor de aankoop van gronden aan de Oude Dokken, meer bepaald aan de kop ervan – aan het Oktrooiplein – voor de realisatie van een stedelijk plein. Hier verrijst in de komende jaren een nieuw stadsdeel aan het water. Het masterplan hiervoor is van de hand van het architectenbureau Office for Metropolitan Architecture (OMA) van Rem Koolhaas. Om dit alles te kunnen realiseren heeft het AG SOB, zoals in het subsidiebesluit van 2007 bedoeld is, bij wijze van proefproject een gefaseerde aankoopstrategie uitgewerkt op basis van drie leidraden.

  1. Bewust eigenaarschap door de stad. Gent wil zoveel mogelijk eigenaar worden van gronden en panden, zodat ze de ontwikkelingen optimaal kan sturen en kan instaan voor de aanleg van bouwwerken en openbaar domein – één van de redenen voor de oprichting van het AG SOB.
  2. Samenwerkingsverbanden met de (vele) publieke partners. Gezien de complexe verkeers- en vervoerssituatie in Scharnier en de grote invloed ervan op de leefbaarheid in en de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied, is een nauwe samenwerking met de publieke partners van groot belang.
  3. Publiek-Private Samenwerking (PPS). Bij stadsontwikkelingsprojecten wordt ook een beroep gedaan op private partners. De stad investeert daarbij in grondige voorstudies op milieutechnisch, economisch en marketinggebied, maakt analyses van het projectgebied en zoekt gericht naar mogelijke kwalitatief sterke invullingen. In overeenkomsten met de private partners worden vervolgens nauwkeurig voorwaarden en verwachtingen (contractueel) vastgelegd. Daarnaast moet de stad ervoor zorgen dat het project voor private investeerders aantrekkelijk blijft.

Het AG SOB stippelde een gestructureerd grondbeleid uit waarbij zij zich onder meer richt op de verwerving van strategische gronden. Uit de opgedane kennis en ervaring leerde zij dat er met eigenaars gerichter onderhandeld kan worden als die op meerdere plaatsen panden of gronden bezitten. Die aanpak leidde ook tot een meer gerichte samenwerking tussen de publieke en private partners van het project. Voor de projecten binnen Scharnier werd heel wat knowhow opgebouwd. Er is een overkoepelend onderzoek gedaan naar de grondsituatie en een GIS databank opgebouwd. Per project werd onderzocht wie de eigenaar is en hoever de aankoop van de gronden gevorderd waren. Die gegevens werden gekoppeld aan de projectfiches met procedures, timings en ontwikkelingsdoelstellingen. Alle instrumenten en middelen met impact op het grondbeleid, werden gecombineerd: de eigen inbreng, herbestemmingen, onteigeningsplannen, brownfieldconvenanten, stadsvernieuwing, aankoopsubsidies (van bijvoorbeeld grootstedenbeleid), etc.

Meer info over het strategisch project Gent Scharnier vindt u hier.