Verwervingssubsidie Centraal Station Antwerpen

Jaar 2014
Provincie Antwerpen
Gemeenten Antwerpen
Aanvrager Stad Antwerpen
Subsidiebedrag 500.000 euro

 

Het project betreft een grootstedelijk project, waarvan de krachtlijnen een verminderde densiteit met meer functioneel stedelijk groen, een vergroot publiek domein ten opzichte van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘HST-station Antwerpen – Omgeving Kievitplein’ en een doorgedreven functieverweving van kantoren, wonen en publiek toegankelijke inrichtingen zijn. Na de herlocatie van de huidige eigenaars en de sloop van de bestaande gebouwen kon gestart worden met de realisatie van het openbaar domein. Hiervoor werden de nodige akkoorden gesloten.

De ontwikkeling van het gebied kadert in het gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Gebied voor stedelijke activiteiten Kievit Fase II”, definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 27 januari 2012. De aankoop van het terrein met een totale oppervlakte van 1.471 m², was noodzakelijk om de geplande heraanleg van het openbaar domein in het projectgebied, en meer specifiek het geplande nieuwe plein ter uitbreiding van het bestaande Kievitplein, te kunnen realiseren.

De verwerving is strategisch omwille van de centrale ligging in het deelproject Kievit Fase II. De aankoop van het terrein had tot doel de ruimtelijke kwaliteit van het openbare domein en de gebouwde ruimte aanzienlijk te verhogen. Daarnaast werd, dankzij de verwerving van de gronden van de twee voornaamste grondeigenaars in het bouwblok, de weg geëffend om de percelen van de laatste particuliere eigenaars te kunnen aankopen.

Meer info over het strategisch project Centraal Station Antwerpen vindt u hier.