Verwervingssubsidie Bebouwd Perifeer Landschap Brasschaat

Jaar 2016
Provincie Antwerpen
Gemeenten Brasschaat
Aanvrager Brasschaat
Subsidiebedrag 54 000 euro

 

Vanuit de projectstructuur van het strategisch project ‘Bebouwd Perifeer Landschap’ diende de gemeente Brasschaat een aanvraag in voor de verwerving van één perceel. Deze verwerving past binnen de visie die wordt uitgetekend in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het ruimtelijk structuurplan van de provincie Antwerpen en het ruimtelijke structuurplan van de gemeente Brasschaat. Het perceel is bebost en sluit rechtstreeks aan bij de grootstedelijke groenstructuur binnen het bebouwd perifeer landschap en het gemeentelijk fietsroutenetwerk. Met de verwerving kan de toegankelijkheid van het gebied en het recreatieve karakter van de zone gegarandeerd worden.

Het te verwerven gebied betreft het aaneengesloten bos ten zuiden van de Emmalei, wat vroeger deel uitmaakte van de Kattekensberg. Het Domein ‘Kattekensberg’ is opgenomen in het Bosbeheerplan regio Kapellen-Brasschaat-Schoten. Er is landschappelijk een duidelijke eenheid van beplanting in het te verwerven perceel en de Kattekensberg. Zij zijn hoofdzakelijk bebost met een dennenbestand dat langzaam een onderlaag krijgt van inlandse eik, berk en Amerikaanse eik. De meest waardevolle landschappelijke samenhang is echter de zandduin, die in het aan te kopen gedeelte bewaard is gebleven en waarnaar de naamgeving van het terrein verwijst. Met de verwerving heeft men als doel de bestaande groenstructuur te vergroten en de onderlinge samenhang te versterken. Dit streven past binnen de filosofie en de doelstellingen van het strategisch project.

Vanuit de projectstructuur van het strategisch project werd nagedacht over een grondbeleid over het gehele gebied om de doelstellingen waar te maken. Een concrete strategie met duidelijke engagementen werd uitgedacht, waarvan deze verwerving een resultaat is.Om dit initiatief te ondersteunen, heeft de minister een belofte tot subsidie toegekend voor de gevraagde tegemoetkoming van 54.000 euro.

Meer info over het strategisch project Bebouwd Perifeer Landschap vindt u hier.