Verkenningsfase en startbeslissing

Een project vertrekt vanuit een probleemstelling of opportuniteit. Het doel van de verkenningsfase is tweeërlei. Enerzijds komen tot een eenduidige probleemdefinitie en projectdoelstellingen die gedragen worden door zoveel mogelijk betrokkenen; anderzijds om de grote lijnen van het proces in kaart te brengen. De scherpe doelstellingen van een complex project worden opgenomen in de startbeslissing, die het engagement inhoudt van één van de bevoegde overheden om een proces op te starten. In een volgende stap leidt dit tot de onderzoeksfase

Omdat de verkenningsfase enkel leidt tot het effectief opstarten van een proces wordt aan deze fase geen formele consultatie (wettelijk vastgesteld openbaar onderzoek) gekoppeld. Informeel overleg is wel aangewezen om via participatie de probleemdefinitie voldoende scherp te krijgen.

Het is van belang voldoende tijd te nemen om volgende stappen van de verkenningsfase te doorlopen / bouwstenen te gebruiken waar nodig: