Verkenning van beleidsopgave en gebied

Het is van belang om vanuit een probleemstelling of opportuniteit zicht te krijgen op de verschillende factoren die de situatie kenmerken. Onderstaande stappen helpen om de beleidsopgave scherp te stellen, zodat die kan vertaald worden naar (geïntegreerde) projectdoelstellingen, die essentieel zijn voor het nemen van de startbeslissing. 

Vanuit de verworven gebiedskennis en de mogelijke synergiën kan je als initiatiefnemer nevendoelstellingen formuleren, zonder daarbij het project te overladen.

Denk out of the box

De eerste ideeën over een project verlopen vaak intern, toch is het de boodschap om snel de kring te vergroten. Het is de bedoeling dat de uiteindelijke probleem- en projectdoelstellingen ruim worden gedragen. Leg daarom als initiatiefnemer je oor informeel te luister bij:

 • collega’s (projectontwikkelaars en/of ambtenaren) 
 • betrokken actoren 
 • voorstanders en tegenstanders van het project 
 • politieke besluitvormers

Verricht deskwerk

Zowel interne als externe voorstudies helpen je als initiatiefnemer om een zicht te krijgen op mogelijke oplossingen voor de probleemstelling. 

 • Breng de alternatieve oplossingen op een objectieve manier in beeld. 
  Vermijd om in deze fase een voorgestelde oplossing als ‘onzinnig’ of ‘onhaalbaar’ te typeren. De bedoeling is om kennis in te winnen. 
 • Beschrijf de alternatieve oplossingen op een gelijkaardige manier.
  Op die manier werk je proactief in de richting van de alternatievenonderzoeksnota, die bij het begin van de onderzoeksfase wordt opgemaakt.

Onderzoek de ruime omgeving

Een mogelijke oplossing moet altijd passen in de omgeving. Het is belangrijk snel zicht te krijgen op de omgeving:

 • Wat zijn de kenmerken?
 • Welke andere projecten leggen aanspraken op dit gebied (vandaag en morgen)?
 • Wat zijn de intenties van de verschillende overheidsbesturen met deze omgeving?
 • Wat zijn de beschermingen die rusten op het gebied en zijn omgeving?
 • Welke zijn de cruciale (deel)gebieden/zones?
 • Wat staat er in de beleidsplannen?
 • Zijn er afhankelijkheden met andere projecten?

Spoor synergiën tijdig op

Het is aangewezen om potentiële synergiën met andere initiatieven zo vroeg mogelijk op te sporen. Eventueel kan je deze andere initiatieven meenemen. Zo creëer je een groter draagvlak en mogelijke win-winsituaties. 

Let er wel op dat er geen grote vertragingen optreden omdat het ene project moet wachten op het andere. Om dit te vermijden kan je in de procesaanpak een aantal mechanismen inbouwen om daar verstandig mee om te gaan.

Focus op geïntegreerde doelstellingen

Een algemene probleemstelling of opportuniteit laat veel oplossingen toe. Hoe concreter de probleemstelling, hoe minder opties. In dat laatste geval zal de rol van de lokale actoren groter zijn, gezien de individuele belangen meer in beeld komen. 

Deze evenwichtsoefening zal in overleg tussen de verschillende betrokken actoren gebeuren. Daarom kan het formuleren van de doelstelling (projectdefinitie) de sectorale belangen overstijgen. Pas een complex project dus in een geïntegreerde doelstelling in. 

Een belangrijke vraag in de verkenningsfase is het bepalen van de hoofddoelstellingen van het voorgenomen project en de deelprojecten enerzijds, en ondersteunende of ondergeschikte doelstellingen en projectdelen anderzijds. Het decreet maakt een onderscheid tussen deelprojecten en ondersteunende of ondergeschikte projectdelen: deelprojecten bepalen mee wie de bevoegde overheid is voor het nemen van het voorkeursbesluit en het projectbesluit. Ondersteunende of ondergeschikte projectdelen zijn daarbij niet relevant.

Een ondersteunend of ondergeschikt projectdeel is een gevolg of een opportuniteit die samen met het complex project wordt meegenomen ter wille van bijvoorbeeld de ruimtelijke integratie, het verhogen van het maatschappelijk draagvlak,… 

Dit kan geïllustreerd worden met enkele voorbeelden:

Complex Project Deelprojecten Ondersteunende en/of ondergeschikte projectdelen
Realiseren van een nieuwe hoofdweg   Aanpassen van de lokale wegenis of openbare ruimte.
Aanleg van geluidsschermen en groenaanleg.
Aanleggen van een lokale parking voor vrachtwagens.
Aanleggen van een nieuw havendok of het verbreden van een kanaal Aanleggen van het nieuwe havendok of het verbreden van het kanaal.
Aanleggen van een compenserend natuurgebied.
Opheffing van het VEN waar het nieuwe tracé in komt.
Aanpassen van de lokale wegenis.
Geven van ruimte aan een rivier en aanleggen van een waterkeringsdijk ter beveiliging van de achterliggende gebieden. Aanleggen van de waterkeringsdijk.
Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied vóór de dijk.
Aanleggen van een fietspad op de dijk.
Aanleggen van een nieuwe aardgastransportleiding. Aanleggen van de waterkeringsdijk.
Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied vóór de dijk.
Aanpassen van de lokale wegenis.
Realiseren van een multifunctioneel stadsontwikkelingsproject Realisatie van de woon-, winkel- en kantorensite.
Doortrekken van een verkeersweg naar de site en aanleggen van een parking.
Aanleggen van een nieuw openbaar vervoerstransferium.
 
Realiseren van een nieuw winkelcentrum. Realiseren van het nieuw winkelcentrum.
Aanpassen van het bestaand op- en afrittencomplex in de buurt.
 
Realiseren van een grootschalig golfterrein. Realiseren van het golfterrein van 18 holes. Herlokaliseren van het gemeentelijk voetbalveld naar dezelfde site. Verleggen van de plaatselijke beek.