Verkenning en ontwikkeling Mobiscore

Doel

Deze opdracht houdt de ontwikkeling in van een instrument om een Mobiscore te bepalen en te communiceren. Een Mobiscore is een score van een huis of perceel waarmee wordt ingeschat hoe goed voorzieningen op een duurzame wijze bereikbaar zijn nl. te voet en met de fiets. Met dit instrument wil het departement Omgeving de gebruikers bij de keuze voor een nieuwe woonplaats bewust maken van de mobiliteitsimpact die deze keuze met zich meebrengt door het aanbieden van objectieve en volledige informatie. Het gaat hier dan voornamelijk over de milieu-impact van de potentiële verplaatsingen; deze verschilt namelijk sterk naargelang een woonplaats al dan niet in de buurt is gelegen van voorzieningen en openbaar vervoer. Een verandering van woonplaats biedt een uitgelezen kans om gewoonten van mensen te veranderen. Het is bijgevolg een moment om een gedragsverandering teweeg te brengen. Door de informatie eenvoudig te bundelen kunnen locaties eenvoudig met elkaar vergeleken worden. Zo wil het departement Omgeving een handelingsperspectief aanreiken om slimmere woonkeuzes te maken. Het gebruik van de Mobiscore kadert in een bredere doelstelling om milieuverantwoord gedrag en milieuverantwoorde consumptie ingang te doen krijgen bij de burger.

Motivatie

De ecologische voetafdruk van een gemiddeld Vlaams gezin ligt hoger dan in de buurlanden1. Hiervoor zijn verschillende redenen, doch twee oorzaken komen steevast naar boven: het hoge huishoudelijke energieverbruik en het hoge aantal voertuigkilometers per inwoner. Dit laatste is voor een groot deel gekoppeld aan waar we gaan wonen en hoe we ons van daaruit kunnen verplaatsen om te werken, winkelen, recreëren, enz. De beslissing over de aankoop of huur is een invloedrijk moment waarop kan worden aangezet tot gedragswijziging. Door dichter bij voorzieningen te gaan wonen, zullen mensen ook minder verspreid gaan wonen, wat bijdraagt aan kernversterking, met tal van positieve gevolgen. Dit leidt op termijn tot minder versnippering, minder vervuiling en hinder, een hogere biodiversiteit en minder voertuigkilometers. Kernversterking zorgt ook voor lagere kosten voor nutsvoorzieningen.

Bronverwijzing

Van Den Bergh, G., Aelterman, S., Mouton, V., Engels, D. (2018), Verkenning en ontwikkeling Mobiscore, uitgevoerd in opdracht van Vlaamse Overheid, Departement Omgeving.

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
02 553 83 50 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)