Verhoogde investeringsaftrek of belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

Een belastingplichtige heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een verhoogde investeringsaftrek of belastingkrediet voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Eén van de voorwaarden om van dit belastingvoordeel te genieten, is een milieuattest van de bevoegde gewestregering waaruit blijkt dat deze nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën geen negatief effect hebben op het leefmilieu of  dit zoveel mogelijk beogen te beperken.

Voor het Vlaams Gewest is het Departement Omgeving bevoegd voor de beoordeling van het milieuaspect van de nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën en voor de beslissing over de toekenning van het milieuattest.

Voor meer informatie over deze fiscale maatregel kan je terecht op de website van de FOD Financiën.

Meer informatie over de juridische grondslag van dit belastingvoordeel vind je op Fisconet Plus bij artikels 69 en 289quater van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB) en bij artikels 48 en 82 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het WIB.

Meer informatie over welke projecten en/of technologieën vallen onder Onderzoek en Ontwikkeling vind je op de website van de FOD Financiën.

Praktisch:
  • Het aanvraagformulier, inclusief bijlagen, mail je naar attestOenO.omgeving@vlaanderen.be. Het is niet meer nodig om een papieren exemplaar van het aanvraagdossier aan het Departement Omgeving te bezorgen.
  • Je gebruikt steeds het recentste aanvraagformulier dat je op de website van het departement kan terugvinden.
  • Digitale aanvragen moeten ondertekend zijn.
  • Indien een aanvraag wordt ondertekend door een werknemer/verantwoordelijke van een boekhoudkantoor, dient deze aanvraag telkens te worden vergezeld van een volmacht van het bedrijf.
  • Je dient aanvragen in per boekjaar/aanslagjaar en bij voorkeur 1 aanvraag per mail.
  • Een aanvraag moet volledig kunnen behandeld worden aan de hand van het ingevulde aanvraagformulier. Dit houdt in dat de gevraagde bewijsvoering omtrent het effect op het leefmilieu moet ingevuld worden op het aanvraagformulier en niet meer in afzonderlijke bijlage(n).  Verduidelijkingen omtrent de inhoud van het project/technologie kunnen eventueel nog als bijlage worden toegevoegd.
  • Deze bewijsvoering moet ook in het Nederlands worden aangereikt.
  • Voor de indiening van aanvragen van een milieuattest geldt in het Vlaamse Gewest geen uiterste indieningsdatum.

Contacteer ons

Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij - Attesten Onderzoek en Ontwikkeling