Verharding

Definitie

In het Witboek Beleidsplan Ruimte is ‘verharding’ één van de centrale begrippen. ‘Verharding is de oppervlakte waarvan de aard en/ of toestand van het bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbrengen van artificiële, (semi-) ondoorlaatbare materialen waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verloren gaan (woningen, wegen, andere constructies,…). Verharding stemt overeen met de term ‘bodemafdekking’ zoals Vlaanderenbreed geïnventariseerd door het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV).’ (Departement Ruimte Vlaanderen, 2017, p. 32)

Deze definitie is gebaseerd op de definitie die de Europese Commissie hanteert voor ‘soil sealing’, ‘the destruction or covering of soils by buildings, constructions and layers of completely or partly impermeable artificial material (asphalt, concrete, etc.). It is the most intense form of land take and is essentially an irreversible process’ (Jones et al., 2012, p. 19).

Evolutie

Op basis van gegevens van 2015 wordt geschat dat 16% van de totale oppervlakte in Vlaanderen afgedekt of verhard is. Deze afdekking bestaat vooral uit gebouwen, wegen en parkeerterreinen. In 2012 ging het om een schatting van 15,9% van de oppervlakte. Het verschil in verhardingsgraad tussen 2012 en 2015 is kleiner dan de betrouwbaarheidsintervallen van beide metingen (+/- 1,2 procentpunt), waaruit kan afgeleid worden dat er in deze periode geen sprake is van een betekenisvolle toe- of afname van de verharding in Vlaanderen.

Door de afdichting van bodems of het plaatsen van verhardingen die de bodem tot op zekere hoogte ondoordringbaar maken, kunnen de functies van de bodem niet of onvoldoende vervuld worden. De bodem is bijvoorbeeld niet in staat om water op te nemen (reductie van de infiltratiecapaciteit). Dat kan overstromingen veroorzaken op aanpalende percelen, omdat het water bij reductie van de infiltratiecapaciteit versneld wordt afgevoerd. Bovendien wordt de waterbalans verstoord en worden grondwatervoorraden niet aangevuld.

Meer informatie

Contacteer ons

Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)

Laatste toestand

2015

Frequentie

3-jaarlijks

Publicatiedatum

4 april 2019