Vereenvoudiging bijstellingsprocedure verkavelingen - eigenaar -gemeente(s) - OVD artikel 86 en 85

(Deze pagina bevat juridische achtergrondinformatie. Algemene info over verkavelen vindt u op de website van het  het omgevingsloket)

Op verzoek van de eigenaar(s)  OVD artikel 86 

De procedure om een verkavelingsbijstelling aan te vragen was voor 30 december 2017 omslachtig en kostelijk, zeker in grote verkavelingen. Alle kaveleigenaars moesten immers bij beveiligde zending (aangetekend) op de hoogte worden gebracht.
Bij een aanvraag tot verkavelingswijziging moest er 2 maal een openbaarmaking gebeuren:
1.    Een voorafgaande kennisgeving van de andere kaveleigenaars door de eigenaar- aanvrager door een rondgang om handtekeningen te verkrijgen of door een aangetekend schrijven. De eigenaar moet hierbij de kaveleigenaars aanschrijven over de voorgenomen wijziging, zonder hierbij de data van het openbaar onderzoek te kennen.
2.    Het openbaar onderzoek dat de gemeente inricht waarop iedereen bezwaar kan indienen (zowel de andere kaveleigenaars als burgers van buiten de verkaveling)
De huidige procedure die reeds die 30 december 2017 in werking is, zorgt er voor dat er 1 openbaar onderzoek nodig is, dat ingericht wordt door de gemeente en waarin de kaveleigenaars een bijzonder statuut krijgen.
De gemeente moet alle kaveleigenaars aanschrijven, dus ook de niet-aanpalende. In deze zending wordt hen uitdrukkelijk gewezen op het quotum van de helft (immers als meer dan de helft van de kaveleigenaars een gegrond en op ruimtelijke motieven gebaseerd bezwaar heeft ingediend, moet de verkavelingswijziging geweigerd worden).
Daarnaast moet de gemeente ook de eigenaars van percelen die buiten de verkaveling liggen, maar die palen aan de kavels die het voorwerp uitmaken van de bijstelling, op de hoogte brengen van het eventueel openbaar onderzoek.
Alle aanpalende eigenaars, zowel binnen als buiten de verkaveling, moeten worden aangeschreven met een beveiligde zending. Voor de niet-aanpalende eigenaars binnen de verkaveling volstaat een gewone zending.
De kosten van de aangetekende en gewone zendingen kunnen door de gemeenten via een retributiereglement op de aanvragers verhaald worden.
Deze procedure mag en kan ook gebruikt worden voor aanpassingen die het ruimtelijk rendement niet verhogen.

Op initiatief van de gemeente  OVD art. 85 

De gemeenten hebben de mogelijkheid een eigen beleid te voeren t.a.v. bestaande verkavelingen door de vergunning bij te stellen. Voor 30 december 2017 werd er voorzien in een kennisgeving vooraf en een openbaar onderzoek. 
Sinds 30 december 2017 volstaat 1 openbaar onderzoek, dat ingericht wordt door de overheid, waarin de kaveleigenaars een bijzonder statuut krijgen. 
Alle kaveleigenaars, ook de niet-aanpalende eigenaars, moeten worden aangeschreven in dit openbaar onderzoek. In deze brief wordt hen uitdrukkelijk gewezen op het quotum van 1⁄4. Een bijstelling wordt immers geweigerd als de eigenaars van meer dan 1⁄4 van de in de oorspronkelijke vergunning toegestane kavels een ontvankelijk, gegrond en op ruimtelijke motieven gebaseerd bezwaar hebben ingediend. 
Omdat het initiatief van de gemeente uitgaat en derhalve geacht wordt om in overeenstemming te zijn met het algemeen belang, volstaat een gewone brief bij de aanschrijving, zowel naar de kaveleigenaars als naar eigenaars van percelen, die geen deel uitmaken van de verkaveling, maar die palen aan de kavels die het voorwerp uitmaken van de bijstelling. De gemeente kan nog altijd opteren om kaveleigenaars, aanpalende eigenaars of alle eigenaars op de hoogte te brengen met een beveiligde zending. 
Deze procedure mag en kan ook gebruikt worden voor aanpassingen die het ruimtelijk rendement niet verhogen. 

Verschil tussen een eigenaar van een lot die om een bijstelling vraagt conform artikel 86§1 van het OVD en artikel 4.3.1 van de VCRO?
De artikels 85 en 86 OVD hebben betrekking op de (vereenvoudigde) procedures die zijn voorzien tot bijstelling van verkavelingen. Artikel 4.3.1 VCRO heeft geen betrekking op een procedure, maar bepaalt dat de voorschriften (behalve deze m.b.t. openbare wegenis of openbaar groen) van verkavelingen ouder dan 15 jaar geen weigeringsgrond meer vormen. Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen mag dus abstractie worden gemaakt van deze oude voorschriften, dus zonder dat een eerst een bijstelling van de verkaveling nodig is of zelfs een afwijking moet worden gevraagd. Deze wijziging van de Codextrein is reeds in werking en kan worden toegepast op lopende aanvragen. 
In het licht hiervan kunnen eigenaars van een lot binnen een oude verkaveling dus rechtstreeks een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen indienen die strijdt met de oude verkavelingsvoorschriften, waarbij dan die voorschriften buiten beschouwing kunnen worden gelaten. In heel wat gevallen zal een voorafgaande bijstelling (zij het door het CBS, zij het door de eigenaar) dus overbodig worden. 
 

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)