Verdrag van Helsinki

Wet van 22/03/2006 houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen, gedaan te Helsinki op 17/03/1992

Het Verdrag van Helsinki is van toepassing op de preventie van, het voorbereid zijn op en de bestrijding van industriële ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn die grensoverschrijdende gevolgen zouden kunnen hebben.

Het Verdrag van Helsinki stelt nadere procedures vast voor internationale samenwerking inzake wederzijdse bijstand, onderzoek en ontwikkeling, uitwisseling van informatie en overdracht van technologie op het gebied van de preventie van, de voorbereiding op en de bestrijding van industriële ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn met grensoverschrijdende gevolgen.

De landen die het Verdrag ondertekenen verbinden zich ertoe passende maatregelen te nemen en onderling samen te werken om de mens en het milieu te beschermen tegen industriële ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn met gensoverschrijdende gevolgen.

De Europese Unie keurde het Verdrag van Helsinki goed op 23/03/1998. Bij die goedkeuring maakte zij evenwel enkele voorbehouden. De Europese Unie beschikt namelijk zelf ook over een richtlijn rond de preventie van zware ongevallen en op de beperking van de gevolgen van zware ongevallen voor mens en milieu, die ook bepalingen inzake grensoverschrijdende samenwerking bevat (nl. de Seveso-richtlijn). De voorbehouden waren nodig om volledige overeenstemming te kunnen bekomen tussen de drempelwaarden gehanteerd in het Verdrag van Helsinki en de drempelwaarden uit de Seveso-richtlijn. De Unie heeft daarom beslist het Verdrag van Helsinki goed te keuren onder voorbehoud van wijziging van de drempelwaarden van m.n. broom, methanol, zuurstof en de groep van de milieugevaarlijke stoffen. Voor deze stoffen wordt (in afwijking van het Verdrag van Helsinki) de drempelwaarde uit de Seveso-richtlijn opgelegd.

Vlaanderen heeft het Verdrag geratificeerd met dezelfde voorbehouden als de Europese Unie.

Op 06/04/2006 heeft België als staat het Verdrag van Helsinki geratificeerd. Het Verdrag trad in werking op 05/07/2006.

Wijziging dd. 19/03/2008

Op 19/03/2008 werd een amendement van kracht die bijlage 1, die het toepassingsgebied beschrijft, wijzigt. Door deze wijziging werden het toepassingsgebied van het Verdrag en het toepassingsgebied van de Seveso-richtlijn beter op elkaar afgestemd.

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)

Steekkaart Verdrag van Helsinki