Veiligheidsbeheersysteem

In het kader van het Samenwerkingsakkoord [SWA3] zet de exploitant van een Seveso-inrichting (hogedrempelinrichting, lagedrempelinrichting) een preventiebeleid op papier, voert dit beleid actief uit, en voert een veiligheidsbeheersysteem in dat borg staat voor de uitvoering van het preventiebeleid (artikel 6, §4 van [SWA3]).

De bedoeling van het preventiebeleid en het veiligheidsbeheersysteem is er zorg voor te dragen dat de exploitant te allen tijde een hoge graad van bescherming van mens en milieu nastreeft.

Het preventiebeleid bevat de algemene doelstellingen en de beginselen die door de exploitant worden gehanteerd voor de beheersing van de risico's van zware ongevallen.

Het veiligheidsbeheersysteem is gebaseerd op de evaluatie van de risico's, en is evenredig met de gevaren van zware ongevallen, de activiteiten en de complexiteit van de organisatie van de inrichting.

Het veiligheidsbeheersysteem heeft betrekking op de organisatorische structuur, de verantwoordelijkheden, de praktijken, de procedures, de processen en de hulpmiddelen die het mogelijk maken het preventiebeleid vast te leggen en uit te voeren. In het veiligheidsbeheersysteem komen volgende punten aan bod:

  • de organisatie en het personeel
  • de identificatie en de evaluatie van de gevaren van zware ongevallen
  • de operationele controle
  • de ontwerpbeheersing
  • de planning van noodsituaties
  • het toezicht
  • de audit en de herzieningen

Voor een hogedrempelinrichting maakt de beschrijving van het veiligheidsbeheersysteem deel uit van het SWA-veiligheidsrapport dat de exploitant moet indienen (zie deel SWA-veiligheidsrapport).

Contacteer ons

Team Externe Veiligheid
02 553 03 55 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.)