Veelgestelde vragen: plannen

Bestaan er modelbestanden voor de op te laden GIS-bestanden in DSI?

Antwoord:

Op de website van het Departement Omgeving staan zip bestandmodel-shapebestanden (35 kB) die je kan gebruiken als sjabloon voor de opmaak van DSI-conforme GIS-data. Er zijn ook voorbeelden beschikbaar van ingevulde shapefiles van bestaande plannen.

Kun je bij een plan aangeven dat het gaat om een herinterpretatie van een origineel plan op een andere basiskaart?

Antwoord:

In het DSI-loket kan je per fase voor een DSI-dossier aangeven of een plan op een andere ondergrond werd ingetekend dan op het juridisch rechtsgeldige plan. Je vinkt hiervoor het vakje 'herinterpretatie op een ondergrond' aan.

Moeten alle fasen van oude plannen worden ingeladen?

Antwoord:

Voor de bestaande (of oude) plannen moet je enkel de laatste fase opladen in DSI. Het is dus niet nodig om bv. de voorlopige vaststellingen van oude plannen op te laden.

Moeten BPAs of RUPs die vervangen zijn door een nieuwer plan nog worden ingevoerd?

Antwoord:

Het is niet nodig om ‘oude’ plannen (RUP / BPA) waarvan de digitalisatie gebeurde voordat het DSI-platform in gebruik werd genomen te reconstrueren wanneer ze volledig of gedeeltelijk werden vervangen door een ander plan. Oude plannen mogen dus in opgeknipte versie worden opgeladen.

Voor ‘nieuwe’ plannen of plannen die in hun geheel werden opgeladen in het DSI-platform maar volledig of gedeeltelijk worden overschreven door een recenter plan, heeft de planopmakende overheid twee keuzes:

 1. De opgeheven delen van het voorgaande plan in het DSI-platform laten staan. In dit geval zullen raadpleegtoepassingen zoals bvb. de plancheck de planinformatie meegeven van zowel het oude als het recentere plan.

  Het departement voorziet op termijn in een webservice die de meest recente planinformatie voor een specifieke locatie weergeeft. Al kan het dan nog voorvallen dat in sommige gevallen nog planinformatie geldig is van plannen die werden overschreven. Aangezien er andere updates dringender zijn, is de ontwikkeling van deze webservice nog niet voorzien in de planning van juli 2020.
   
 2. Delen van het plan die werden vervangen door het nieuwere plan uit het oorspronkelijke plan snijden. In dat geval moet je er wel zeker van zijn dat er geen voorschriften meer gelden van het oude plan op de locaties die werden uitgesneden.

  De beslissing om plandelen al dan niet uit te snijden ligt bij de planopmakende overheid, die ook eigenaar is van het plan.

Moet een sectoraal BPA met verschillende deelplannen worden beschouwd als één plan?

Antwoord:

Een sectoraal BPA wordt best beschouwd als één plandossier (d.w.z. één 'algplanid'). Voor de plancontouren (‘BPA_<niscode>_224_xxxxx_xxxxx_CT_<dossierfase>’) betekent dit dus één multipart-contour die bestaat uit verschillende delen. Ook de planelementen (grondvlakken, overdrukken enz.) krijgen eenzelfde 'algplanid'. Er wordt één shapefile per type PlanElement opgemaakt, telkens met dezelfde 'algplanid'. Alle grondvlakken van de verschillede deelplannen komen bijgevolg in de shapefile ‘BPA_<niscode>_224_xxxxx_xxxxx_GV_<dossierfase>’ terecht, alle overdrukken komen in de shapefile ‘BPA_<niscode>_224_xxxxx_xxxxx_OV_<dossierfase>’ terecht enz.

De grafische plannen (in pdf) kunnen eventueel apart worden ingeladen door het toekennen van volgnummers aan de pdf-bestanden (bv. BPA_<niscode>_224_xxxxx_xxxxx_GP_<dossierfase>(01).pdf, BPA_36006_224_xxxxx_xxxxx_GP_<dossierfase>(02).pdf, enz. De toelichtingsnota en de voorschriften moeten wel als één pdf worden ingeladen.

Moeten bestaande plannen geherinterpreteerd worden op het GRB?

Antwoord:

Het standpunt van het Departement Omgeving omtrent herinterpretatie kan als volgt worden samengevat:

 • Voor plannen waarvan de voorlopige vaststelling dateert van vóór 01/01/2015 geldt:
  • Het GRB-decreet legt geen verplichting op om historische gegevens aan te passen.
  • Geherinterpreteerde versies hebben geen juridische waarde, maar worden wel geacht juist te zijn.
  • Bij aanpassing aan het GRB wordt een minder getrouwe kopie gegenereerd van het origineel plan.
  • Het opnieuw laten goedkeuren van het plan na herinterpretatie is de meest ‘zuivere’ oplossing, maar dit kan veel praktische bezwaren met zich meebrengen (bv. bij openbaar onderzoek).
  • Als er geen nieuwe goedkeuringsprocedure wordt gevoerd moet er in de metadata worden aangegeven dat het om een herinterpretatie gaat.
  • De geherinterpreteerde plannen mogen in DSI worden opgeladen. Departement Omgeving gaat dat niet verbieden, noch verplichten.
 • Voor plannen waarvan de voorlopige vaststelling dateert van na 01/01/2015 moet het GRB wel gebruikt worden als ondergrond.
 • Als het toch geherinterpreteerd wordt, gebeurt dit best in nauw overleg met de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.
 • Provinciale en gewestelijke plannen worden noch geherinterpreteerd noch opgeladen in DSI.

Gebeuren er geometrische aanpassingen aan het gewestplan conform GRB bij de omschakeling naar DSI?

Antwoord:

DSI gaat uit van het principe dat elke bronbeheerder verantwoordelijk is voor zijn eigen data. Het gewestplan bv. kan enkel door het Vlaams Gewest worden opgeladen in DSI op basis van zijn originele topografische ondergrond (1/10000). We kunnen niet verbieden dat je voor je gemeente zelf een gewestplanversie op GRB aanmaakt maar dit kan geen getrouwe kopie zijn van het origineel omdat je noodgedwongen interpretaties moet maken van gewestplanzones naar percelen. Het eindproduct zal dan ook enkel de informele status 'werkversie' krijgen en kan enkel voor de eigen interne werking en op eigen risico gebruikt worden.

Hoe moet je omgaan met gegevens uit het plannenregister of met gegevens die conform de richtlijn DigiRUP werden opgemaakt?

Antwoord:

Voor het omzetten van bestaande plancontouren die afkomstig zijn uit het plannenregister kun je gebruik maken van een conversietool . Bij het aanmaken van nieuwe plannen hou je best al rekening met de nieuwe veldstructuren zoals beschreven in het pdf bestand richtlijnenboek van DSI (853 kB), om het opladen op het platform vlot te laten verlopen.

Moet je onteigeningsplannen opladen waarvan de onteigening nog niet heeft plaatsgevonden?

Antwoord:

Ja,  enkel onteigeningsplannen die al volledig werden uitgevoerd hoef je niet meer in te laden in DSI.

Wat is het nut van het opladen van plancompensaties van oude plannen?

Antwoord:

Voor het automatisch aanmaken van deelpercelen die in aanmerking komen voor een planbatenheffing is het opladen van oude, grafische plancompensatiebestanden meestal niet nuttig meer.
Het kan wel nuttig zijn om deze bestanden nog op te laden om een overzicht te behouden van de zones die mogelijk in aanmerking komen voor planbaten, planschade of bestemmingswijzigingscompensatie. Die info is immers nodig i.f.v. het verstrekken van stedenbouwkundige informatie.

Maken rooilijnplannen deel uit van DSI?

Antwoord:

Alleen rooilijnplannen die vastgesteld werden in het kader van de regelgeving over ruimtelijke ordening in art. 92, eerste lid, 2° DORO, moeten worden opgenomen in DSI.
Hieronder vallen zowel de rooilijnplannen die tot stand zijn gekomen in het kader van de vroegere stedenbouwwet van 29.03.1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw [art. 36], het (coördinatie)-decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22.10.1996 [art. 34], als het decreet van 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening [art. 76].
Dit betekent niet dat het verboden is om ook andere rooilijnplannen op te nemen in DSI. Als het wenselijk is dat info van bepaalde rooilijnplannen beschikbaar blijft voor bv. stedenbouwkundige uittreksels is het geen enkel probleem om bijkomende rooilijnplannen op te laden, zolang ze maar passen binnen de voorziene plantypes die voorhanden zijn in DSI.

Welk besluit kan je voor een onteigeningsplan gebruiken?

Antwoord:

Het goedkeuringsbesluit van het bijhorende RUP volstaat, want dit gaat dan ook over het onteigeningsplan dat eraan gekoppeld is.

Moet er één contour (code: CT) per plan worden gemaakt of mogen alle contouren in één shapefile zitten?

Antwoord:

In DSI is het de bedoeling dat er één contour per plan wordt gemaakt.