Veelgestelde vragen over plaatsing van zendantennes

 

Levert een gemeente of stad een omgevingsvergunning voor een nieuwe zendantenne?

Gemeentes zijn niet bevoegd voor het afleveren van een omgevingsvergunning voor gsm-antennes, een milieuvergunning is sowieso niet nodig. De Vlaamse overheid is bevoegd voor het afleveren van een omgevingsvergunning.

Als antennes geplaatst worden op een bestaande constructie zoals een gebouw of bestaande mast, dan is een omgevingsvergunning meestal niet nodig. De antenne-eigenaar moet wel altijd een technisch dossier indienen bij de Vlaamse overheid. Dat dossier bevat de eigenschappen van de antenne-installatie en de kenmerken van de omgeving. Als het technisch dossier niet wijst op een mogelijke normoverschrijding, dan ontvangt de antenne-eigenaar een conformiteitsattest van de Vlaamse overheid en mag de antenne in gebruik genomen worden. De gemeente ontvangt dan tegelijk met de antenne-eigenaar het attest.

Als antennes geplaatst worden op een nieuwe constructie zoals een pyloon, dan moet de antenne-eigenaar wel een omgevingsvergunning aanvragen. Het afleveren van een omgevingsvergunning gebeurt door de gewestelijke omgevingsambtenaar (Vlaamse overheid).

Kan ik bezwaar indienen tegen gsm-antennes?

Als er voor de plaatsing een omgevingsvergunning nodig is, dan kan u bezwaar indienen. Voor de oprichting van een nieuwe installatie die impact heeft op stedenbouwkundig vlak (bv. een nieuwe pyloon van 20 meter hoog), is bijkomend aan het conformiteitsattest ook een omgevingsvergunning nodig.

Het afleveren van een omgevingsvergunning gebeurt door de gewestelijke omgevingsambtenaar (Vlaamse overheid). Het lokaal bestuur organiseert dan het openbaar onderzoek waarbij onder andere omwonenden opmerkingen en bezwaren kunnen indienen. Voor de gezondheidsaspecten verwijst de omgevingsambtenaar naar de Vlaamse wetgeving over vast opgestelde zendantennes.

Als de antennes geen impact hebben op stedenbouwkundig vlak, dan is een omgevingsvergunning niet nodig. Bij een antenne waar geen omgevingsvergunning nodig is, is geen inspraak mogelijk. Door de beoordeling van een technisch dossier controleert de Vlaamse overheid wel of de installatie voldoet aan de milieuvoorwaarden. Is dat in orde, dan krijgt de operator een conformiteitsattest en mag de zendantenne in gebruik genomen worden. 

Mag de overheid om gezondheidsredenen een omgevingsvergunning of conformiteitsattest weigeren?

De overheid mag een omgevingsvergunning of conformiteitsattest weigeren als de norm niet gerespecteerd wordt. Als uit de controle van het technisch dossier blijkt dat de nieuwe antennes de norm niet respecteren, dan krijgt de antenne-eingenaar geen conformiteitsattest. Zonder conformiteitsattest mag de antenne niet in gebruik genomen worden. De omgevingsvergunning geldt ook enkel indien voldaan wordt aan de norm.

Plaatsen we gsm-antennes niet beter buiten de bebouwde kom? 

Neen, hoe verder u van een zendantenne staat als u wilt bellen, hoe harder zowel de antenne als uw gsm-toestel moet stralen om communicatie mogelijk te maken. Bovendien wonen in de bebouwde kom wonen meer mensen dan buiten de bebouwde kom, zodat er meer antennes nodig zijn om mogelijk te maken dat die mensen gebruik kunnen maken van hun gsm. Die antennes bedienen dan wel een kleiner gebied en hebben daarom een lager zendvermogen als een antenne die een groter gebied moet bestrijken. 

Als operatoren alle gsm-antennes buiten de bebouwde kom zouden plaatsen, zouden die harder moeten stralen om alle mensen met een gsm binnen de bebouwde kom te bereiken. Omdat zowel de zendantennes als de gsm-toestellen meer straling zouden nodig hebben, kom je dan in de praktijk meer in contact met straling. 

Zijn gemeenten en steden op de hoogte als er nieuwe antennes geplaatst worden?

Gemeenten ontvangen het conformiteitsattest tegelijk met de antenne-eigenaar. Als er een omgevingsvergunning nodig is, organiseert het lokaal bestuur het openbaar onderzoek. In dit geval is het lokaal bestuur dus veel vroeger op de hoogte. In sommige gemeenten of steden vindt een overleg plaats met de operatoren waarin besproken wordt welke antennes er zullen bijkomen en waar.

Dikwijls hebben operatoren per antenne een aantal voorkeursplaatsen. Het lokaal bestuur kan dan haar mening geven over de beste inplantingsplaatsen en is dan nog vroeger op de hoogte van plannen voor nieuwe vast opgestelde zendantennes.

Hoe kom ik te weten waar er zendantennes staan?

U kan de locatie van gsm-antennes vinden via de kaart voor zendantennes. Antennes voor luchtverkeer, van radioamateurs en militaire toepassingen kan u daar niet terugvinden omwille van veiligheids- of privacyredenen.

Tegenover ons appartement staat een gsm-antenne. Die straalt recht bij ons binnen, mag dat zomaar?

Dat mag wel, als die antennes voldoen aan de norm. Een zendantenne mag enkel in gebruik genomen worden nadat de antenne-eigenaar een conformiteitsattest heeft ontvangen. Om dat attest te krijgen, moet de operator een technisch dossier indienen dat aan de Vlaamse overheid aantoont dat de zendantenne voldoet aan de normen. Enkel als dat het geval is, ontvangt de operator een attest. 

Wilt u toch weten of de antenne niet hoger straalt dat de norm, dan kan u een meting aanvragen als u op minder dan 150 meter van een antenne woont.

Contacteer ons

Team omgeving en gezondheid