Veelgestelde vragen: oplaadloket

Hoe wordt toegang verleend tot het oplaadloket DSI?

Antwoord:

Toegang voorzien tot het DSI-oplaadloket (productie-omgeving):

 • Toegang kan worden aangevraagd bij de lokale beheerder(s) van een lokaal bestuur. De beheerder heeft de nodige rechten om gebruikers en rollen toe te kennen. U kan zelf nagaan wie uw lokale beheerder is.
 • Toegangen worden beheerd via de toepassing ‘Gebruikersbeheer lokale besturen’. Deze toepassing is bekend bij de lokale beheerders. Er werd een handleiding gemaakt over de procedure voor het verlenen van toegang. 

Toegang voorzien tot het DSI-oplaadloket (oefen-omgeving)

 • Om de toegang hiervoor in orde te brengen is het rijksregisternummer nodig van de persoon / personen die met dit oefenloket zullen werken. Dit kan worden gemaild naar plannenportaal.omgeving@vlaanderen.be

Moeten verkavelingen ook worden opgeladen in DSI?

Antwoord:

Verkavelingen kunnen momenteel nog niet in DSI worden opgeladen.
Op (langere) termijn zal dat wel mogelijk gemaakt worden, maar momenteel is hiervoor nog geen ontwikkeling opgestart. 

Wat is de url van het oplaadloket?

Antwoord:

De url voor het oplaadloket is https://dsi.omgeving.vlaanderen.be.
 

Bestaat er een gebruikshandleiding voor het oplaadloket?

Antwoord:

Ja, er bestaat een gebruikershandleiding over het uitwisselingsloket.

Binnen welke termijn moeten plannen worden opgeladen (en gepubliceerd) in DSI?

Antwoord:

Sommige termijnen zijn juridisch verplicht,  andere zijn termijnen van orde die aangeraden worden vanuit best practices. Deze laatste worden schuin gedrukt weergegeven.

Plannen en documenten kunnen via het DSI-loket opgeladen worden, zonder dat je ze onmiddellijk ‘publiceert’ (waardoor ze publiek beschikbaar komen), zodat er al (eventueel gefaseerd) voorbereidend oplaadwerk kan gebeuren. De hierna vermelde termijnen gelden voor het ‘publiceren’.    

 • plannen en documenten publiceren die behoren bij de fase Start (ST): uiterlijk de dag vóór het begin van de raadpleging over de startnota
 • opladen van het verslag van het participatiemoment: het college van burgemeester en schepenen (voor een gemeentelijk RUP) of de deputatie (voor een provinciaal RUP) bezorgt de startnota, de adviezen, de reacties en het verslag van het participatiemoment aan de bevoegde dienst voor milieueffectrapportage en veiligheidsrapportage binnen een termijn van tien dagen na het afsluiten van de termijn van 60 dagen (periode van raadpleging). Dus, opladen en publiceren van het verslag van het participatiemoment moet binnen een termijn van tien dagen na het afsluiten van de termijn van 60 dagen van de raadpleging. Dit impliceert dat het verslag van het participatiemoment in de fase Start moet opgeladen worden (en dus niet in fase Scoping).
 • plannen en documenten opladen behorende bij de fase Scoping (SC): het planteam van het RUP bepaalt het moment  wanneer dit opgeladen en gepubliceerd wordt, in functie van de raadpleging van de Vlaamse diensten MER en Veiligheidsrapportering.
 • plannen en documenten opladen behorende bij de plenaire vergadering (PV):
  • uiterlijk op de dag van de adviesvraag.
  • bij organisatie van een fysieke plenaire vergadering bovendien : uiterlijk op de 21ste dag vóór het plaatsvinden van de fysieke plenaire vergadering. 
  • als er geen fysieke plenaire vergadering wordt georganiseerd moet de planopmakende overheid de termijn waarbinnen advies moet worden gegeven opnemen in het platform. Deze termijn wordt opgenomen in de automatische email die DSI genereert. De adviesvraag kan, ook als er geen fysieke plenaire vergadering plaatsvindt, eerder worden verzonden dan 21 dagen voor de uiterste datum van adviesverlening.
  • als er wél een fysieke plenaire vergadering wordt georganiseerd, moet de adviesverlener zijn advies uiterlijk op de dag van de plenaire vergadering overmaken. Dus, ofwel laadt de adviesverlener het advies op het platform vóór het begin van de plenaire vergadering, ofwel brengt hij/zij het advies mee naar de plenaire vergadering. 
  • verslag plenaire vergadering: uiterlijk 14 dagen na organisatie plenaire vergadering
  • reacties op het verslag: uiterlijk 14 dagen na opladen verslag plenaire vergadering
 • plannen en documenten opladen na voorlopige vaststelling (VV): uiterlijk op de dag vóór de start van het openbaar onderzoek

 • plannen en documenten opladen na definitieve vaststelling (DV): volgens uitvoeringsbesluit na de definitieve vaststelling en vóór het RUP van kracht wordt (dit is 14 dagen na publicatie in Belgisch staatsblad). Er wordt aangeraden het RUP binnen de 14 dagen na de goedkeuringsdatum van de DV op het DSI-platform op  te laden en te publiceren.
  Let op, indien een schorsing of vernietiging van het plan volgt door de Deputatie of de Vlaamse Regering, moet deze info ook in de fase 'DV' worden ingeladen en gepubliceerd. Deze informatie moet zo snel mogelijk na de betekening van de schorsing worden toegevoegd aan de fase 'DV'.

 • toevoegen datum Belgisch Staatsblad: binnen 60 dagen na definitieve vaststelling en vóór het verschijnen van de goedkeuring  in het Belgisch Staatsblad.

 • plannen en documenten opladen na (gedeeltelijke) vernietiging door de Raad van State, of na een intrekking van het plan: zo snel mogelijk na de inwerkingtreding van het Arrest of het Besluit.