Veelgestelde vragen: adviesverlening

Ik vind enkele adviesinstanties niet terug in de lijst van adviesverleners.

Antwoord:

Vaak gaat het om een afdeling of dienst die onder een overkoepelende organisatie valt. Die organisatie zal wel in de lijst van adviesverleners staan en stuurt het op haar beurt door naar de correcte dienst.

Enkele voorbeelden:

 • FOD Mobiliteit en Vervoer - Directoraat generaal Luchtvaart'
  Verstuur uw adviesvraag naar 'Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer’.
 • Polders van...
  Verstuur uw adviesvraag naar 'Polders en Wateringen VVPW'.
 • Als u als plannende overheid nog bijkomend advies vraagt aan een individuele watergebonden vzw, dan laadt u het advies op als 'ad hoc advies' in het DSI-loket.
 • Team Externe Veiligheid (oude naam: Dienst veiligheidsrapportage)
  Verstuur uw adviesvraag naar Departement Omgeving.
 • GECORO / PROCORO
  Gemeenten en provincies kunnen een apart (generiek) mailadres instellen voor GECORO of PROCORO. Als u dit niet terugvindt in de lijst van adviesverleners, verstuur dan uw adviesvraag naar de gemeente / provincie met als onderwerp 'adviesvraag voor GECORO/PROCORO'.

Voor welke dossierfasen van het type Ruimtelijk Uitvoeringsplan kan ik een adviesvraag uitsturen?

Adviesvragen kunnen uitgestuurd worden voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (geïntegreerd planningsproces) in de fase Start, Scoping, Plenaire Vergadering en Openbaar onderzoek. 

Wat indien er foutieve geodata is opgeladen tijdens een adviesvraag?

U kan best naar de betrokken adviesinstanties een mailtje sturen met de correcte shapefile. De geodata heeft geen bindend verordenend karakter, dus de adviesvraag kan gewoon blijven doorgaan. Hou zeker in het oog bij het verder verloop van het dossier dat de ligging in de volgende fasen wel correct wordt opgeladen.

Hoe moet er worden omgegaan met aanpassingen en/of aanvullingen van dossierstukken tijdens een lopende adviesperiode?

Antwoord:

Wanneer een adviesvraag wordt verzonden, gaat het dossier in principe ‘op slot’ en kunnen er geen bijkomende dossierstukken meer worden opgeladen. Indien er toch nog wijzigingen nodig zijn,  dan zijn er twee scenario's mogelijk:

 1. Er werd nog geen advies opgeladen > de plannende overheid kan de adviesvraag en dossierstukken verwijderen en vervolgens opnieuw opladen.
 2. Er werd al een advies opgeladen > de plannende overheid neemt contact op met de adviesinstantie die al een advies heeft uitgebracht. Enkel de adviesinstantie kan haar advies verwijderen.

Eén of meerdere verslagen plenaire vergadering?

In principe hanteren wij de volgende regel: de uitgebrachte adviezen, het verslag van de plenaire vergadering en de reacties daarop moeten samen gelezen worden. En het is in de volgende stap van de procedure of er gevolg wordt gegeven aan de reacties of niet. Het is evenwel niet verboden om het verslag aan te passen, maar dan vraag je impliciet opnieuw reacties aan de andere adviesinstanties wanneer je het publiceert in DSI en kom je eventueel in een vrij intensieve lus van opladen/aanpassen/nieuwe reacties. De adviesinstanties krijgen telkens een nieuwe automatische mail vanuit DSI wanneer een nieuwe verslag van de plenaire vergadering wordt opgeladen.

Naar wie stuur ik een adviesvraag uit in fase Voorlopige Vaststelling?

Enkel de 'hogere besturen' kunnen om advies gevraagd worden tijdens het openbaar onderzoek.

 • Voor een gemeentelijk RUP wordt er advies gevraagd aan de desbetreffende provincie en het departement.
 • Voor een provinciaal RUP wordt er advies gevraagd aan de desbetreffende gemeenten en het departement.

Voor een gewestelijk RUP wordt er advies gevraagd aan de desbetreffende gemeenten en de desbetreffende provincies.

Er is geen actieve melding van de start van het openbaar onderzoek voor de adviesinstanties.

Kan ik een adviesvraag uitsturen voor dossiers van het type Verordening?

Antwoord:

Ja, dit is mogelijk. Kies hiervoor bij het aanmaken van een nieuw dossier voor de procedure 'stedenbouwkundige verordening - definitief vanaf 30/12/2017'. Je kan dan de fase 'voorlopige vaststelling' aanmaken en een adviesvraag uitsturen van zodra verplichte geodata en dossierstukken zijn opgeladen en gepubliceerd.

Waaruit bestaat een participatieverslag? Wat met reacties van burgers tijdens paticipatieperiode en/of het participatiemoment?

Het participatieverslag omhelst het verslag van het participatiemoment, de verwerking van de adviezen van adviesinstanties en eventueel, indien de gemeente dat wenst, de reacties van burgers (geanonimiseerd).

Moet er nog een aangetekende zending gebeuren bij besluit tot definitieve vaststelling van een plan?

Antwoord:

Wanneer een planopmakende overheid een hogere overheid op de hoogte wilde stellen van een besluit tot definitieve vaststelling van een plan, gebeurde dat telkens via aangetekende zending. Zo staat het ook omschreven in de Codex. Met de komst van het DSI-loket dringt een aanpassing aan de codex zich op, aangezien DSI nog geen erkend platform is voor het verzenden van aangetekende zendingen. In de praktijk volstaat het dat lokale besturen een aangetekende brief versturen met de vermelding dat het dossier in DSI werd opgenomen.

Er is geen termijn vastgelegd waarbinnen een fase 'definitieve vaststelling' moet opgeladen worden. Er moet ergens een officieel starttijdstip gegeven worden aan de schorsingstermijn en daarvoor dient dan de aangetekende zending.