Vallei Kleine Nete

Periode 01.04.2018 - 01.04.2021
Provincie Antwerpen
Gemeente Geel, Kasterlee, Lille, Olen, Herentals, Vorselaar, Grobbendonk, Nijlen, Zandhoven, Ranst en Lier
Aanvrager Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
Subsidiebedrag 300.000 euro
Status Lopend

Situering en doelstellingen

Het projectgebied is een aaneengesloten gebied van ca. 11.000 ha dat een op Vlaams niveau bepalende openruimtestructuur vormt. Het omvat het valleisysteem van de Kleine Nete vanaf de N19 tot Lier. De Kleine Nete stroomt binnen het projectgebied door de kleinstedelijke gebieden Herentals en Lier en kruist ter hoogte van Grobbendonk het Albertkanaal.

Belangrijke delen van de Kleine Nete behoren tot het Natura 2000-netwerk en het Vlaams Ecologisch Netwerk en zijn opgenomen in de vastgelegde landschapsatlas. De vallei is ook een belangrijk landbouwgebied waarbij er aaneengesloten gebieden langs de Kleine Nete en in de vallei van de Aa liggen.

De vallei ligt in een dicht bevolkt gebied met een sterk verspreide bebouwing waardoor de open ruimte gefragmenteerd is en onder druk staat. Verstedelijkingsprocessen hebben landbouw-, natuur- en bosgebieden sterk versnipperd waardoor het moeilijker wordt essentiële openruimtefuncties zoals voedselproductie, waterberging, klimaatregulatie en het behoud van biodiversiteit goed samen te laten functioneren. Om de effecten van klimaatveranderingen op te vangen moet de ruimte veerkrachtig zijn. De landbouw-, natuur- en bosgebieden in de vallei moeten tegen een stootje kunnen en in zekere mate mee kunnen bewegen met de sterk wisselende omstandigheden zoals meer intense regenbuien en langere periodes van droogte.

Dat vraagt een aangepaste inrichting van de vallei, maar ook een goed doordachte visie op stedelijke ontwikkelingen langs de Kleine Nete in Herentals en Lier. Daarom zijn er al verschillende entiteiten erg actief in de vallei. Grote lopende projecten zijn de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, het bekkenbeheerplan, het sigmaplan, de uitvoering van de Europese natuurdoelen, het nemen van compenserende maatregelen in het kader van de Kempische Noordzuidverbinding e.d.

Het actieprogramma van het strategisch project focust op korte termijn op de realisatie van zes hefboomprojecten die de ambitie om synergieën tussen bestaande initiatieven of nieuwe ideeën tot stand te brengen door de projecten te verbreden en meerdere doelen vanuit een gebiedsgerichte en geïntegreerde benadering te realiseren, concreet moet maken.

De zes hefboomprojecten zijn:

 1. Landschapspark Pallieterland:

  Ontwikkeling van een randstedelijk groengebied lands de Benedennete stroomafwaarts Lier om bezoekers kennis te laten maken met een groene omgeving met o.a. speelbos, volkstuintjes en speelnatuur en om in te zetten op het realiseren van waterbergingsgebieden en topnatuur in het zuidelijke deel.
   

 2. Vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug (N116) en Lier

  Versterken van de samenhang van het gebied, verbeteren van water- en natuurfuncties van het door (verblijfs)recreatie versnipperde valleigebied tussen Nijlen en Lier en realiseren van recreatieve en functionele verbindingen.
   

 3. Graafweide-Schupleer

  Het samenvloeiingsgebied van Kleine Nete en Aa: inzetten op de realisatie van Natura 2000-doelen door middel van een inrichtingsproject waarbij ook de landschaps- en erfgoedwaarden versterkt worden, de verwevenheid tussen landbouw, natuur en landschap vorm krijgt en de recreatieve infrastructuur wordt uitgewerkt.
   

 4. Vallei van Aa

  Vrijwaren van de Aa-vallei als verwervingsgebied voor de functies landbouw en water en het aanbod aan trage verbindingen tussen de dorpskernen uitbreiden met inclusie van de erfgoedsites.
   

 5. Groenblauwe dooradering Herentals

  Vrijwaren van de Netevallei ter hoogte van Herentals door niet te ontwikkelen delen van woonuitbreidingsgebied in te richten als groenblauwe ruimte. Het versterken van de relatie tussen het stedelijke gebied en de omliggende openruimtestructuren en inrichten van de Kempense Heuvelrug.
   

 6. Zeggeloop (en andere zijlopen van de Klein Nete tussen Geel en Heretals)

  Versterken groenblauwe dooradering van het bebouwde gebied en het landbouwgebied tussen Geel centrum en de Kleine Nete door het ontwikkelen van de Zeggeloop, Larumseloop en eventueel andere zijlopen.

Resultaten

De werkgroepen per hefboomproject zijn de inhoudelijke spil van het strategisch project. Per hefboomproject wordt een concrete output onder de vorm van het opzetten van concrete realisaties op het terrein (definiëren en uitwerken van de concrete uitvoeringsacties, identificeren mogelijke partners, vastleggen middelen bij de uitvoerende partners, cofinanciering of projectsubsidieaanvragen voorbereiden…) vooropgesteld waarvoor wordt verwezen naar de fiches per hefboomproject in bijlage.

Het opzetten van een globale communicatie over de gebiedsontwikkeling in de vallei van de Kleine Nete en de ambitie om tot een veerkrachtig valleisysteem te komen, vormt een overkoepelende output. Om een (groter) draagvlak voor de veranderingen in de vallei te bekomen is een vredige en laagdrempelige communicatie essentieel. Vandaag bestaat een overkoepelende website (www.kleinenete.be) en een overkoepelend aanspreekpunt (info@kleinenete.be). Bedoeling is om deze basiscommunicatie op te laden tot een wervende en brede communicatiestrategie voor de vallei in verandering. De expertise van onder andere de regionale landschappen zal ingezet worden voor het uitwerken van publicaties en publieksactiviteiten (zoals het organiseren van Netedagen).

Meer informatie

Documenten:

pdf bestandVoortgangsrapport vallei Kleine Nete - november 2020 (2.15 MB)

Coördinator:
Jef De Schutter
Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
Lichtaartsebaan 45
2460 KASTERLEE
tel. +32 14 85 25 14
gsm: +32 472 01 06 02
Mail: Klik hier