Vaartkom Leuven

Periode 01.03.2010 - 01.03.2013
Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Aanvrager Stad Leuven
Subsidiebedrag 296.947 euro
Status Afgerond

Situering en doelstellingen

De Vaartkom is een voormalig industrieel gebied van ruim 30 ha dat omgevormd wordt tot een gemengd stedelijk gebied met een hoge woondichtheid. Er is plaats voor 2.275 wooneenheden, handel, horeca, kantoren, cultuur en recreatie. Omwille van de strategische ligging bij het station en de binnenstad, de beschikbare ruimte en de goede bereikbaarheid heeft de Vaartkom, net als de stationsomgeving en de Philipssite, het potentieel om uit te groeien tot een multifunctionele stedelijke ontwikkelingspool. De aanwezigheid van water, groen en het waardevolle historisch patrimonium bieden een unieke context voor deze herontwikkeling.

In de goedgekeurde ruimtelijke uitvoeringsplannen van 2010 zijn er drie deelgebieden bepaald met elk een eigen programma en een eigen ruimtelijke identiteit: stadswijk Tweewaters, Engels Plein en de omgeving van de Sluisstraat.

De ontwikkeling van de Vaartkom is gebaseerd op een aantal ruimtelijke concepten:

  • het representatief waterfront aan de Vaartkom behouden en ontwikkelen,
  • een nieuw stedelijk landschap met hoogbouw creëren,
  • publieke groene ruimte inzetten om de woonkwaliteit te verbeteren: de Dijleoevers in het zuiden en de Keizersberg in het noorden,
  • een centrale plaats aan de Dijle toekennen met een continu Dijlepad,
  • de Vaartkom multimodaal ontsluiten. Door de herinrichting van het Engels Plein als een grote publieke ruimte en de realisatie van een nieuwe brug over de Vaart, wordt de Vaartkom rechtstreeks aangesloten op het J.M. Artoisplein op de ring. Met een nieuwe eindhalte van het openbaar vervoer wordt het gebied verder ontsloten.
  • de verbindingen voor langzaam verkeer verbeteren.

Resultaten

Voor het project Vaartkom bestaan het masterplan publieke ruimte (door Omgeving – OKRA – ARA), verschillende stadsontwerpen (door buur, XDGA en Stephane Beel architecten) en vier goedgekeurde ruimtelijke uitvoeringsplannen (Stad Leuven).

Op de noordoever van de Vaartkom zijn de projecten Hungaria en Waterside gerealiseerd met commerciële ruimtes op het gelijkvloers en 180 appartementen. De bouw van het project 'de Latten' is pas beëindigd: hier komen commerciële ruimtes, kantoren en een gemengd woonprogramma met 69 woningen in opdracht van het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Dijledal. Aan de kop van de Vaart opende het openbaar entrepot voor de kunsten de deuren en aan het Engels Plein is het project Vander Elst in uitvoering met ondergrondse parkeerplaatsen, commerciële ruimtes en kantoren.

De Keizersberg kreeg een nieuwe trap en toegang en is opengesteld voor het publiek. De aanleg van het Engels Plein is lopende en tegen einde 2014 voltooid. Voor de realisatie van de nieuwe brug(gen) over de Vaart en het nieuwe jachthavenhuis tekenden de Stad en Waterwegen & Zeekanaal nv in 2012 een samenwerkingsovereenkomst.

Op de zuidoever in Tweewaters staat ondertussen het project Balk van Beel gerealiseerd met 101 appartementen, een commercieel gelijkvloers en een publieke ondergrondse parking, de appartementen zijn sinds einde 2013 bewoond. Ondertussen zijn de bouwwerken van twee andere deelprojecten gestart, hierin komen een 70-tal appartementen, een kinderkribbe en assistentiewoningen. Het project Tweewaters zette de toon inzake ambitieuze doelstellingen op het vlak van duurzaamheid.

In het zuidwestelijke gedeelte zijn de ontwikkelingen nu ook volop uit de startblokken geschoten. Het oude brouwerijgebouw De Hoorn is gerestaureerd en uitgebreid. Het opende in 2012 en biedt nu plaats aan creatieve bedrijven, een evenementenruimte en horecabedrijven. Ook hier werd de kaart getrokken van een duurzame restauratie. Net als in de bijna-energie-neutrale herbestemming van de oude kantoren van AB-Inbev tot studentenhuisvesting. In september 2014 opent dit complex zijn deuren. Dezelfde ontwikkelaar startte recent met het openleggen van de Dijle en de realisatie van de site feestzaal en eiland, met een residentieel programma. Aan de overkant van de Sluisstraat komt aansluitend op het klein-Begijnhof een menging van grondgebonden 'meegroeiwoningen' en appartementen. Op de hoek van de Sluisstraat en de Vaartkom worden de oude brouwerijgebouwen ter beschikking gesteld van de vzw CasCo, die ruimte zoekt en beheert om beginnende professionele kunstenaars atelierruimte te bieden.

Na een participatietraject met de buurtbewoners wordt nu ook het ontwerp voor het Sluispark en de Sluisstraat voltooid, dit is een cofinanciering door de stad en de ontwikkelaars van de aanpalende projecten. Dit park komt op een belangrijke wandelroute te liggen tussen de Vaartkom en het stadscentrum.

De projectorganisatie van de herontwikkeling van de Vaartkom is versterkt en geprofessionaliseerd met een stuurgroep, een technische werkgroep en het overlegcomité Vaartkom. Het projectmanagement, dat oorspronkelijk verspreid was over een aantal stedelijke diensten, werd samengebracht in het agSo Leuven. De dienst communicatie Stadsvernieuwing – samen met de dienst gebiedsgerichte Werking en de projectontwikkelaars – besteedt veel aandacht aan actieve informatie voor en actieve participatie van de huidige en toekomstige bewoners en gebruikers.

Een voorbeeld daarvan is de ‘Vaartkomopzondag’ van 2011 die sindsdien jaarlijks wordt georganiseerd.

Website

Documenten:

Coördinator:
Veronique Henderix
AG Stadsontwikkeling Leuven
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 LEUVEN
Mail: Klik hier