Uitbreiding van de bevoegdheid van de gewestelijke omgevingsambtenaar naar beslissingen in beroep.

OVD artikel 52 

Op basis van artikel 15 van het Omgevingsvergunningendecreet kan de Vlaamse Regering delegatie geven aan de gewestelijke omgevingsambtenaar om te beslissen over aanvragen in eerste aanleg. 

Op basis van artikel 52 van het Omgevingsvergunningendecreet is de Vlaamse Regering bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg. 

Een spiegelbepaling inzake delegatie over wie op Vlaams niveau beslist over beroepen ontbrak.

Nochtans kunnen meerdere van deze beroepen over minder omvangrijke zaken gaan, zoals beperkte verbouwingen van een al bestaand en vergund provinciaal project of van gebouwen waarin een klasse 1 activiteit plaatsvindt.  

Het werd nuttig geacht dat de Vlaamse Regering kon bepalen welke beroepen zij van dien aard vindt om door de gewestelijke omgevingsambtenaar te laten beslissen en waarover zij zelf wenst te beslissen. 

Het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning werd dan ook aangepast (zie   link ) , om aan te geven dat de gewestelijke omgevingsambtenaar bevoegd is om te beslissen over beroepen tegen beslissingen van de deputatie waarop de vereenvoudigde vergunningsprocedure van toepassing was.

Deze bevoegdheidsregel trad in werking op 4 mei 2018.

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)