Uitbreiding bedrijventerrein Drongen I : publieke raadpleging GRUP Booiebos

  • 1 februari 2021

Van 2 februari tot en met 2 april 2021 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke raadpleging over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Booiebos’ op het grondgebied van Gent en Deinze. Dit GRUP heeft als doel het ruimtegebruik op het bedrijventerrein Drongen I, gelegen langs de E40, te optimaliseren en het terrein uit te breiden. Er is aandacht voor de buffering naar de buurt en de ontsluiting. Om de extra ruimte-inname te compenseren worden een zone voor openbaar nut uit het BPA Afsnee Zuid en het woon(uitbreidings)gebied Bassebeek herbestemd naar agrarisch gebied. Tot en met 2 april 2021 kan iedereen via verschillende kanalen de startnota inkijken en inspraakreacties indienen. Geïnteresseerden kunnen op 1 maart 2021 een digitaal informatiemoment volgen.

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wijzigt of herbevestigt de bestemmingen van percelen en maakt zo bepaalde toekomstige ontwikkelingen mogelijk. Op het bedrijventerrein Drongen 1 hadden de bedrijven Carrosserie Matthys, Funico, Nuscience Belgium en Willemen Infra een concrete uitbreidingsvraag. Een beperkte uitbreiding is via een planologisch attest en een omgevingsvergunning ondertussen al mogelijk. Om verdere uitbreiding van die vier bedrijven op lange termijn mogelijk te maken, wordt zo’n 10 hectare agrarisch gebied omgezet naar bedrijvenzone. Volgens het principe van ruimteneutraliteit wordt een zone voor openbaar nut uit het BPA Afsnee Zuid en het woon(uitbreidings)gebied Bassebeek herbestemd naar agrarisch gebied.
Op het bestaande bedrijventerrein moet de ruimte efficiënter benut worden en verharding beperkt worden. Er is aandacht voor het hergebruik van hemelwater en voor buffer- en infiltratiecapaciteit van hemelwater. Naar de buurt toe is de aanleg van een groenbuffer voorzien.


Ook de ontsluiting op het hoger wegennet moet aangepakt worden. Het bedrijventerrein 
Drongen I is gelegen naast de E40. Omwille van de leefbaarheid van Baarle, wordt een ontsluitingsweg ten noorden van de E40 gezocht. Een tracé daarvoor ligt nog niet vast, maar wordt tijdens het planproces van dit GRUP verder verfijnd. De ontsluitingsweg dient wel als een autonome weg te worden ontworpen, zodat er geen menging is van het bedrijfsverkeer met het lokale verkeer.


Deelnemen aan de publieke raadpleging

Iedereen kan tot en met 2 april 2021 schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op de startnota. Dat kan als volgt:

  • Digitaal reageren via omgeving.vlaanderen.be/grups/booiebos
  • Brief afgeven tegen ontvangstbewijs in de betrokken steden: Gent en Deinze.
  • Brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Meer info

De startnota inkijken, kan op omgeving.vlaanderen.be/grups/booiebos. Via die link is ook een gesproken toelichting te bekijken over het globale plan, de doelstellingen per deelgebied en de procedure van de publieke raadpleging.
De startnota ligt ook ter inzage bij de diensten van de betrokken steden. Inzage is enkel mogelijk op afspraak. 

Wie inhoudelijke vragen heeft, neemt contact met het Vlaams Departement Omgeving, omgevingsplanning@vlaanderen.be of Tel 02 553 38 00.

Digitaal informatiemoment

Wegens de coronamaatregelen is er enkel een digitaal informatiemoment. Op maandag 1 maart 2021 is er een digitaal informatiemoment van 19u30 tot 21u30.

Na een toelichting kunnen vragen gesteld worden. Inschrijven kan via 02 553 38 00 of via de website.

Vervolgtraject

Na de publieke raadpleging worden alle reacties gebundeld en verwerkt door de Vlaamse administratie.
De volgende stap is de opmaak van de scopingnota. Die nota beschrijft de alternatieven die onderzocht zullen worden en de aanpak van het effectenonderzoek. Nadien kan de opmaak van het voorontwerp GRUP starten. De burger kan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP.